Motion: Gnesta kommun behöver fler alternativ till boende för äldre

Ädelreformen 1992 innebar att kommunerna från landstingen tog över ansvaret för ”långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade”. Kommunerna fick en lagstadgad skyldighet att inrätta ”särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor i behov av stöd”.

Detta betyder att fler än en enda typ av särskilt boende kan förekomma, allt enligt respektive kommuns eget beslut. I vår kommun har vi Ekhagen i Björnlunda och Strandhagen som är under uppförande i Gnesta. Båda dessa boenden är dedicerade människor som uppnått högst ålder och flest sjukdomar.

Återstår då Frustunagården där det kommer att finnas ”ett lite mer flexibelt boende och innebära 16 platser plus” (SN 2018-08-18).

Många i Gnesta tillhör den lite äldre skaran, där en stor del är pigga och lever ett gott liv. Emellertid finns också de som, trots inte alltför hög ålder, känner sig ensamma, oroliga och ängsliga och inget högre önskar än att få bo nära andra människor och kunna leva ett socialt och värdigt liv.

Ramlagskonstruktionen ger stort och betydelsefullt utrymme för tolkningar av människors individuella behov och hur de ska kunna tillgodoses. Det finns dock inga tydliga preciseringar av vad de äldre kan förvänta sig, vilket gör att äldreomsorgen inte är likvärdig över landet.

Så Gnesta kommun både kan och bör inrätta fler boendeformer för våra äldre samt engagera privata aktörer i den processen.

Vi vill att

  • kommunen uppför olika boendeformer för äldre
  • kommunen därmed engagerar privata aktörer.

Gnesta den 22 augusti 2018

Centerpartiet i Gnesta
/Lill Björk