Motion - Insatser för att möta relationsvåld

Alla har rätt att leva ett tryggt liv. Vi vet att det inte är så idag. Våldet mot kvinnor har särskilt uppmärksammats under den senaste tiden. Det är ingen ny fråga. Centerpartiet och partiets kvinnoförbund, Centerkvinnorna, har länge lyft dessa viktiga frågor med målet att alla ska kunna leva sina liv i trygghet.

Varje människa har rätt att respekteras. Tyvärr är det inte så samhället ser ut i dag. Våld förekommer i nära relationer och barn och unga bevittnar våld i hemmet eller till och med själva blir utsatta för fysisk och psykisk misshandel. Pandemin, med hemarbete och isolering, har ökat riskerna för våld i nära relationer.
En del görs för att vända utvecklingen, men mer måste göras. Vi behöver vara fler som reagerar! Polis och socialtjänst är oftast de som möter de direkt våldsutsatta i samband med anmälningar. Även personal i förskola och skola, som dagligen träffar barn och elever, kan ha möjligheter att sätta stopp för våldet.

Centerpartiet anser att personal i skolan och förskolan ska ha utbildning i att möta barn och ungdomar som de tror bevittnat eller som utsätts för våld i hemmet. Det räcker inte enbart att göra en orosanmälan, utan personalen behöver även kunna stötta den som är utsatt.

Allt måste ske planerat och därför bör det finnas handlingsplaner som tar upp vad förskolan och skolan gör när de vet eller befarar att barn och ungdomar far illa. Det kan till och med vara så, att det ska vara en person som skriver de orosanmälningar som ibland måste göras för att dessa anmälningar ska innehålla de uppgifter som behövs för att de ska ge resultat.

Mot bakgrund av detta föreslår Centerpartiet:
- Att all personal inom förskola och skola ska erbjudas utbildning hur de kan känna igen och agera, när de möter våld i nära relationer.
- Att handlingsplaner ska arbetas fram som stöd till personalen, hur de systematiskt ska agera vid misstanke om våld i nära relationer.

Centerpartiet i Gnesta
2021-05-28
Elin Ekstrand (C)
Ingalill Fredriksson (C)