Interpellation, förskolan Solrosen

Förskolan Solrosen , som blev utdömd pga fuktskador,revs för ca 3 år sedan. Den förskolans placering var optimal för de barn som bor i de centrala delarna av Gnesta tätort. Nu huserar dessa barn i tillfälliga lokaler vid Frustunagården, som förut varit äldreboende.

Med nuvarande utveckling bland våra äldre kommer vi att behöva fler äldreboendeplatser inom en snar framtid, och NÄR vi får bättre tillgång på vatten och byggnationen åter tar fart, kommer vi även att behöva fler förskoleplatser.
Tomten där Solrosen var lokaliserad har efter rivning varit föremål för många spekulationer om hur tomten bäst skall utnyttjas. Det har diskuterats lägenheter på plan 2, enbart lägenheter resp förskola i 2 plan samt förskola endast i markplan.
Under tiden som detta mals runt i olika forum, ser vi fortfarande den tomma tomten samt att kön till vårdbehov bland äldre stadigt ökar.

Med anledning av ovan undrar jag

  • När ska Gnesta Kommun sätta ned foten och bestämma sig vad som ska finnas på Solrosens gamla tomt?
  • Hur länge är det kvar på kontraktstiden för BoU vid Frustunagården?
  • OM det beslutas att vi skall bygga förskola igen på denna plats, hur många plan an vara tänkbart att bygga på platsen?

Håkan Ekstrand (C)

 

Svar på interpellation från Håkan Ekstrand (C) till Linda Lundin
(Kommunstyrelsens ordförande) angående Solrostomten och ny förskola

Håkan Ekstrand har i en interpellation till mig ställt tre frågor och jag avser härmed med att besvara frågorna:
När ska Gnesta Kommun sätta ned foten och bestämma sig vad som ska finnas på Solrosens gamla tomt?
Hur länge är det kvar på kontraktstiden för BoU vid Frustunagården?
OM det beslutas att vi skall bygga förskola igen på denna plats, hur många plan kan vara tänkbart att bygga på platsen?

Tack Håkan för interpellationen.

Solrostomten, fastigheten Gnesta 32:9, ägs av det kommunala bolaget Gnestahem AB. Det har förts en dialog mellan Gnestahem AB och Barn- och utbildningsförvaltningen om den angivna tomten. Jag har som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden fått frågan om Barn- och utbildningsnämnden ser ett behov av att använda tomten till byggnation av ny förskola.

Frågan om hur behov av förskoleplatser i Gnesta tätort ser ut på sikt för att säkerställa en god tillgång på förskolelokaler har utretts. Det var i september förra året som Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om att inleda en sådan behovsanalys. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med kommunens lokalsamordnare tagit fram en behovsanalys som presenterades på Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i mars.

Nämnden fattade då beslut om att godkänna behovsanalysen som anger att det finns ett behov av en central placerad förskola för ca 100 barn senast år 2025. Nämnden fattade också beslut om att inleda en förstudie.

Förstudien är nu framtagen och Barn-och utbildningsnämnden har på sitt sammanträde den 21 juni att ta ställning till förstudien. I förstudien har några alternativa lokaliseringar bedömts och en bedömning har även gjorts om en ny förskola kan vara i en eller två våningar.

Det slutgiltiga förslaget i förstudien, som nämnden har att ta ställning till, är att arbetet fortsätter med ett programarbete för en fördjupad undersökning för en byggnation av en tvåvåningsförskola på Solrostomten.

Vid en byggnation av en tvåvåningsförskola krävs det en ändring av detaljplan. Denna ändring förbereds av GFAB om beslut fattas angående programarbete. I förstudien anges det att tidsplanen för att färdigställa förskolan är senast år 2025. Det går i linje med den nuvarande överenskommelsen som finns med Socialförvaltningen.