Kassmyra kvartersstad

Kassmyra

Kommunen planerar att förtäta, komplettera service i Kassmyra och skapa mer
sammanhängande stadsbygd med en väg- och bebyggelsestruktur som länkar samman
stadsdelar med varandra.
Det är bra! Men hur ser målbilden ut? Vilka förebilder ser vi? Hur vill medborgare i Botkyrka
bo och verka? Hur kan medborgare vara med och påverka processen?
Centerpartiet i Botkyrka vill vara en del i denna process och har därför tagit fram den här
visionen för Kassmyra.

Kassmyra karta
Ny stadsdel
Kassmyra grustag, väg 225, samt ett antal kommunala vägar, bostäder, mindre
verksamhetsområden och grönytor utvecklas i denna skiss till en småstad bestående av kvarter,
gator och torg i en mix av bostäder, verksamheter och service.
Läget ger de bästa betingelser, det här är en fantastisk plats med bussförbindelse och närhet till
en mycket vacker uppvuxen grönska - detta blir en ny stadsdel mellan Tumba tätort och lantliga
Grödinge

Kassmyra 3

 

Vårt förslag ser i punktform ut så här:
Delar av Dalvägen och Skräcklingevägen byggs om till gator med trottoar, hållplatstorg, 4-6
våningshus med blandade verksamheter.
Sekvenser av hållplatstorg gör kollektivtrafi ken till huvudfåra. Plats för service i bottenvåningarna
och gäst- och kundparkering.
Kassmyras centrala delar får en tät och låg bebyggelse. Varierade kvartersstorlekar ger olika
egenskaper och frihetsgrader. Enkla hus med tillbyggnadsmöjlighet gör det möjligt att komplettera
alltefter familjens växande kassa. Redan från början formar husen en rikedom av upplevelser i
gränder och på små torg. Etableringar som förskola, lss-boende, byggemenskaper, verksamheter i
bottenvångarba underlättas.
Ge plats och planera för lokalsamhället – gångavstånd till busshållplats, förskola, lek/spel/träning,
odling/park, litet torg med service och korta resor till målpunkter, skola, arbete, service.
Off entliga gator och privata gårdar.. ”Eyes on the street” - Om möjligt verksamheter i bottenplan,
entréer och kök/vardagsrum mot gatan ger trygghet och rikt liv.
Parkering löses i de centrala lägre delarna på egen tomt, eller i små gemensamma
parkeringsgårdar för respektive kvarter. Gästparkering på gatorna. Parkeringen längs Dalvägen
och Skräcklingevägen, som blir högre exploaterade, löses framför allt med p-hus och källargarage
men även viss del markparkering är möjlig.
Gröna ytor bevaras och ges skiftande karaktärer som skog, park, öppna ängar och fält.
Vinterskogen och Lida naturreservat binds samman med ett grönt stråk. Odling uppmuntras och
ges plats på egna tomten, i det egna kvarteret och även som koloniträdgårdar.
Blandat ägande och olikstora lägenheter ger en blandning av åldrar och kategorier.
Byggnader och verksamheter inom projektområdet sparas om möjligt

Gatubild
Gatubild 2

Exploateringssamverkan
Kassmyra är stort och har många fastighetsägare med olikstora fastigheter med tillhörande
fastighetsgränser. Inledningsvis är det viktigt att fastighetsägarna tillsammans med kommunen
samlas för gemensamma mål för Kassmyra där målen säkras med avtal och processplaner.
Genom att använda exploateringssamverkan kan man placera in fl er hus med bibehållen god
miljö än vid annan planering. Det förbättrar ekonomin. Med god ekonomi får man råd att satsa
på gemensamma anläggningar som ökar användbarheten av området och är även värdefulla för
det sociala livet. Exploateringssamverkan genomförs av en lantmäteriförrättning där kostnader
och intäkter fördelas mellan fastighetsägarna och fastighetsindelningen ändras enligt framkomna
planer

Trafikskiss

Ekologisk profil
Anpassa husen till platsen och naturen. Hushåll med resurser som material, energi och vatten.
Bygg hus som är sunda att vara i, inga skadliga kemikalier eller partiklar.
Ta hänsyn till klimatgasutsläpp och balansera/kompensera för de oundvikliga.
Låt allt gå i kretslopp: material, produkter och avlopp. Bygg materialsnålt med växtbaserade
material som trä. Använd robusta lowtech-lösningar med litet underhåll där det är gynnsamt och
högeffektiv hightech där den gör nytta. Fatta medvetna beslut.

Blandade verksamheter (bostäder, arbetsplatser och service) och mångfald stöds bland annat
genom attraktiva platser för näringsliv, service och kulturverksamhet med stark lokal identitet och
små investeringströsklar.
Komplettering i stället för förtätningar. Bygg det som saknas i stället för det som redan finns och i
en mänsklig skala.
Stöd idéburna bostadsaktörer som byggemenskaper, självbyggeri och bogemenskaper
(se t ex https://byggemenskap.se; https://tjorn.egnahemsfabriken.se‚ http://kollektivhus.se).

Bra standard för gång och cykel är en grundsten för platser som är populära att leva på, vilket ger
attraktiva miljöer. 15 minuters staden: städer satsar på närhet till funktioner och kvalitéer lokalt.
Vi har ett nytt mobilitetslandskap, bilens roll i staden ifrågasätts, lokalsamhällets betydelse ökar och det blir allt större fokus på gång och cykel.

Gatubild 3
Kassmyra faktaruta

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.