Skola

Bild
Skola och utbildning lägger grunden för framtiden. Alla elever ska ha möjlighet att lyckas. Att varje elev ska kunna gå till skolan utan att behöva känna stress över situationer i skolan som uppstår borde vara en självklarhet.Centerpartiet Botkyrka arbetar för att:
 • Botkyrka ska ha landets bästa skolor och kunskap och trygghet ska genomlysa alla skolans delar, från förskolan till högskolan.
 • Elevernas utveckling och tillgång till lärare prioriteras och att antalet vuxna i skolan ökar så att elever både under lektionstid och på raster känner sig trygga.
 • Skolgårdarna utformas så att de lockar till lek, rörelse och motion och att lokala idrottsklubbar är närvarande i idrottsundervisningen.
 • Att skolan tidigt ska arbeta uppsökande och brett med familjer där eleverna har språksvårigheter, hög frånvaro eller andra utmaningar. Lyfta de mest utsatta skolorna genom att ge mer resurser till skolor med lägre skolresultat.
 • Utveckla ledarskapet genom att flytta ansvar närmare de som bäst känner elevernas behov, alltså skolledare och lärare. Rektorer ska få möjlighet att ta ett stort ansvar med befogenhet över sin egen budget.
 • Öka elevernas valfrihet inom vuxenutbildningen genom att skapa fritt val inom en gemensam vuxenutbildningsregion i länet.
 • Erbjuda läxhjälp vid alla skolor.
 • Göra en översyn av digitala kurser för att skolorna exempelvis kan jobba med att spela in undervisningen och med E-kurser i arbetsmarknadskunskap.
 • Att kommunen ska satsa på individuell lärlingsutbildning i samverkan med företag.
 • Utveckla fler utbildningar inom yrkeshögskola och svenska för invandrare.
 • Ge fler elever möjlighet att delta i Ung Företagsamhet och liknande verksamheter.
 • Fortsätta erbjuda ungdomar sommarjobb eller feriepraktikplatser.
 • Förbättra elevernas tillgång till elevhälsan.
 • Att alla grundskolor organiserar rastaktiviteter för att öka trivsel och kamratskap. Skolans vuxna ska vara delaktiga under rasterna och inga barn får lämnas utanför och riskerar att drabbas av mobbing.
 • Ha en hög kvalitet på maten som serveras i kommunens verksamheter genom satsningar på kompetens och tillagningskök.
 • Skärpa arbetet för trygghet i skolorna, till exempel genom att varje skola har en trygghetsansvarig som leder arbetet för trygghet och likabehandling.
 • Ha uppsökande verksamhet för hemmasittare som inte närvarar i skolan.
 • Utveckla arbetet för att hantera incidenter som är kopplade till heder. Elever behöver ges ett professionellt stöd när de utsätts för hedersförtryck.
 • Satsa på att göra barnens väg till och från skolan säkrare så att fler kan gå och cykla.
 • Införa en måltidspolicy i kommunen som gäller för förskola, skola och äldreomsorg, för att höja kvaliteten på den mat som serveras och för att ställa högre krav på miljö- och djurskydd.
 • Bevara skolnära skogsområden som är viktiga för barnens lek och lärande.
 • Garantera en bra inomhusmiljö och ren luft på kommunala förskolor och skolor.
 • Att alla barn med funktionsvariationer ska få en skolcoach som hjälper barnet och dess föräldrar att hålla samman alla insatser runt barnet.
 • Att barn med funktionsvariationer enklare ska ha tillgång till fritidsaktiviteter med ett utvecklande innehåll.
 • Stödja de särbegåvade inom skolan så att även de får stimulans och utvecklas.
 • Omstrukturering av utbildningsnämnd
 • Individanpassa utbildningen så, tex kunna använda distansutbildning både hemma och från t ex någon duktig lärare.
 • Gör skolgårdar så att de inbjuder till rörelse
 • Skolan ska vara fri från droger, alkohol och kriminalitet. Skolan ska hela tiden motverka detta.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.