Nystart boende nyanlända

På måndagens Kommunstyrelse upphävdes beslutet om bostadspaviljonger i Bosösvackan. Detta gick i linje med vad Centerpartiet efterfrågat efter att antalet nyanlända staden ska ta emot 2017 minskat. Dessutom krävde Centerpartiet åtgärder för att klara bosättningslagen framåt utan att behöva återkomma till modullösningen.

Beställning av bostadsmodulerna har varit pausad efter att Lidingös mottagande under 2017 skrivits ner från 242 till 183 nyanlända. Centerpartiet har föreslagit att beställningen ska avbrytas helt vilket också Kommunstyrelsen beslutade vid måndagens Kommunstyrelse. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Det finns stor enighet hos de flesta partierna att bostadsmoduler i det längsta ska undvikas och Lidingöbornas kritik visar att bosättning i modulerna inte skapar de bästa förutsättningarna för en god integration där mötet mellan nyanlända och etablerade Lidingöbor är avgörande.”

”Centerpartiet har under lång tid efterfrågat mer småskaliga lösningar och samarbete mellan majoritet och opposition i fråga om bosättning av nyanlända men tyvärr inte blivit hörsammade. När nu beställningen av modulerna avbryts behöver staden en nystart med boende för nyanlända för att hitta andra och bättre lösningar.”

Några av de bostadsåtgärder Centerpartiet har lyft tidigare har stadsdirektören fått i uppdrag att intensifiera vilket vi välkomnar:

  • Aktivt söka rum/lägenheter att hyra av privatpersoner.
  • Hyra Attefallshus som används för bosättning nyanlända.
  • Samarbete med fler fastighetsägare för att bygga om t ex kontor till tillfälliga bostäder.

Buddgård fortsätter:

”För att staden ska klara bosättningslagen framåt utan att behöva återkomma till lösningar med bostadsmoduler krävs dock fler åtgärder. Dessutom behöver staden se på boendefrågan på längre sikt. De nyanlända får kontrakt på två år men risken är stor att många inte hittat egen bostad inom dessa två år. Staden måste ha ett arbete för att stödja nyanlända att hitta egen bostad samt en strategi för hur boendefrågan ska hanteras för de som inte hittat bostad inom två år.”

Centerpartiet la därför ett nämndinitiativ (läs här , 93.3 kB.) som bordlades och återkommer nästa Kommunstyrelse där vi föreslog att Kommunstyrelsen också ger stadsdirektören i uppdrag att:

  1. Intensifiera samarbeten med privata fastighetsbolag.
  2. Utvärdera möjligheten för ”Snabba hus” med blandning av ungdomsbostäder och bostäder för nyanlända.
  3. Utvärdera expressprojekt med nyproduktion av byggnad som staden inledningsvis använder för nyanlända men som senare kan användas för andra växande behov i staden, exempelvis för gymnasieskola eller seniorboende.
  4. Inrätta en bostadskoordinator som tar helhetsgrepp om boende nyanlända på både kort och lång sikt.
  5. Kräva underlag från Migrationsverket om fördelning mellan män/kvinnor och familjer/ensamstående som kommer anvisas 2017.


Mer information: Patrik Buddgård, gruppledare 070-257 60 36