"Centern möter" träffar preventionssamordnaren

Preventionssamordnaren i Lidingö stad arbetar främst med hur staden kan förebygga otrygghet och brottslighet, i nära samarbete med bland annat Polisen. Centerpartiet träffade Anna Sundin Adolfsson för att höra mer om hennes arbete.

Vi träffar Anna en måndagsmorgon på Lidingö stadshus. Generellt sett upplever många Lidingöbor att de är trygga på ön. Denna bild delas också av preventionssamordnaren, som säger att bland annat antalet inbrott sjunkit ganska kraftigt de senaste åren. Detta är mycket tack vare Grannstödsbilens ideella insatser för att förebygga inbrott och andra typer av brott, som även kommunpolis Pontus Oscarsson instämde i när Centerpartiet mötte honom tidigare. Preventionssamordnaren beskriver också att det är osäkert huruvida det faktiskt skett en ökning i klottrandet eller inte. Detta då mer klotter rapporteras in idag, och en viss eftersläpning i inrapporterade incidenter skulle kunna finnas. En del utmaningar kvarstår dock.

Den största utmaningen, enligt preventionssamordnare, är drogproblematiken. För att få en bättre uppfattning om hur narkotikabrukandet ser ut bland unga, har Lidingö stad anslutit sig till Stockholmsenkäten. Denna genomförs vartannat år, och ställer frågor till unga i årskurs nio i grundskolan och årskurs två i gymnasiet om bland annat sysselsättning, huruvida man blivit utsatt för eller har begått brott. Delar av informationen kan användas till kartläggning av narkotikabruk bland unga. Vidare har stora informationssatsningar gjorts riktat mot föräldrar och genom skolbesök.

Centerpartiet frågade om hur stadens vaktbolag arbetade för ett bredare trygghetsarbete. Preventionssamordnaren förklarade att hon och vaktbolaget, ihop med andra relevanta aktörer, träffas varannan vecka och går igenom kända händelser framöver, för att avgöra hur resurserna ska prioriteras. Preventionssamordnaren blickar framåt och uppger att något att spinna vidare på och utveckla ytterligare är platssamverkan, dvs när staden och andra aktörer tillsammans går ihop för att arbeta trygghetsskapande i ett geografiskt avgränsat område.

”Centern möter” tackar Anna Sundin Adolfsson för ett givande möte och för det oerhört viktiga arbete hon gör för att öka tryggheten på vår ö. Tack!

Läs om fler spännande möten här