C: Ekonomisk stimulans för hemtjänst med hög kompetens

Lidingös äldre förtjänar den bästa omsorgen och välutbildad omsorgspersonal. Det menar Centerpartiet, som i sitt budgetförslag för 2021 lägger ett förslag om att Lidingö stad ska höja kompetensen bland de anställda inom hemtjänsten. Partiet föreslår att ett system utreds och införs där de hemtjänstutförare med hög kompetens hos omsorgspersonalen premieras med högre ekonomisk ersättning.

Lidingö stad ställer krav på att alla utförare av hemtjänst ger sina anställda möjlighet till kompetensutveckling. Centerpartiet skulle dock vilja se att kompetensutvecklingen utökades jämfört med idag. Enligt statistik från stadens förvaltning uppskattar man att mellan 60 – 70 % av alla anställda är utbildade undersköterskor. Kajsa Kronlund (C), talesperson äldreomsorg, kommenterar:

”Dagens äldre bor hemma i större utsträckning och blir allt mer omsorgskrävande där. Därför är det mycket viktigt att hemtjänstpersonalen har en bred och gedigen kompetens gällande omvårdnad. De ska till exempel kunna bemöta dementa personer samt ha kunskap i omvårdnad vid livets slutskede om den äldre önskar somna in i sitt hem. Personalen ställs alltså dagligen inför olika situationer som kräver relevant utbildning.”

För att sporra hemtjänstutförare att vilja vidareutbilda sin personal, vill Centern att förvaltningen ser över införandet av ett ersättningssystem som premierar hög utbildningsnivå. Systemet ska baseras på andelen av alla anställda som har rätt kompetens hos utförarna. Kajsa fortsätter:

”Vi ser att man behöver få till ett incitament för utförarna att vidareutbilda sina anställda. Därför vill vi skapa ett system med ekonomisk stimulans till de utförarna med högre andel utbildad personal. Vi tänker oss att staden ställer upp krav där en utförare måste se till att exempelvis 70 % av deras anställda har rätt utbildning för att få extra ersättning. Sedan kan man höja kraven för varje år som går. På sikt kan kravet för utbetalad extra ersättning vara att 100 % av omsorgspersonalen är undersköterskor.”

Centerpartiet menar att det finns flera äldreomsorgsfrågor som är viktiga att driva framöver. Kajsa avslutar:

”För Centerpartiet handlar omsorg om våra äldre om att behandla dem med värdighet. De flesta av oss skulle inte acceptera att få vård och omsorg utförd av outbildad personal. Varför ska det då vara så för de äldre? Därför måste vi jobba för att få personal med rätt kompetens. Vi vill också ha ett ersättningssystem där vi kommer ifrån minutpress och där personalen har tillräckligt med tid för de äldre.”

Här kan du läsa Centerpartiets budgetförslag för 2021 i sin helhet. , 682.8 kB.