C: Förhindra fler arvodesskandaler genom mer transparens och medborgarinflytande

För att förhindra att Lidingös majoritetspolitiker gör sig skyldiga till nya arvodesskandaler har Centerpartiet Lidingö granskat hur transparent Lidingös demokratiska system är för invånare och politisk opposition. Resultatet visar på stora brister och C föreslår därför en rad åtgärder för demokratisk öppenhet och medborgarinflytande. Partiet vill även ha färre kommunalråd med sänkta arvoden.

Centerpartiet Lidingös demokratiberedning har letts av Gabor Sebastiani, som även arrangerade den tysta demonstrationen efter arvodesskandalen år 2018. Beredningen som partiet tillsatte 2020 har haft som uppdrag att granska hur transparent Lidingö stads politiska system är för medborgare, att föreslå åtgärder för stärkt demokrati samt att se över arvoderingen av stadens ledande politiker.

I den rapport som fastställdes på Centerpartiet Lidingös årsmöte framkommer flera områden där Lidingös styrande politiker visar begränsad öppenhet för medborgare och politisk opposition – liksom en brist på verktyg för medborgarinflytande som är vanliga i andra svenska kommuner. Gabor Sebastiani beskriver vad resultaten betyder för Lidingöborna:

”För att förhindra att Lidingös politiker gör sig skyldiga till nya skandaler och oegentligheter krävs transparens och öppenhet. Vår rapport visar dock att Lidingös lokaldemokratiska system har brister. I rapporten presenterar vi därför åtgärdsförslag som medborgarförslag och olika typer av medborgardialog för att stärka den lokala demokratin.”

”Vår genomgång visar också att staden har fler kommunalråd än nödvändigt liksom för höga arvoden. Det är inte rimligt att Kommunstyrelsens ordförande på Lidingö har sjätte högsta arvodet i landet. Vi föreslår därför färre kommunalråd och sänkta arvoden för nästa mandatperiod.”

Några av förslagen ur demokratiberedningens rapport är att:

  • ta fram tydliga och förutsägbara regler för lokalpolitikers arvodering i god tid före nästa val.
  • minska antal kommunalråd till två plus ett oppositionsråd på heltid.
  • sänka arvodet för Kommunstyrelsens ordförande till samma nivå som en riksdagsledamot.
  • hålla medborgardialog vid viktiga beslut.
  • införa medborgarförslag i kommunfullmäktige.
  • använda medborgarbudget i stadsdelarna.
  • ta fram tydliga regler för när politiker kan bjudas in till sammanträden som inte är offentliga.
  • oppositionens och majoritetens politiker/tjänstemän ska ha samma tillgång till Lidingö Stadshus.

För frågor, kontakta:

Gabor Sebastiani (C), ordf. Centerpartiets demokratiberedning 073-370 34 00

Rebecka Öberg (C), politisk sekreterare 076-023 79 00

Här hittar du hela rapporten. , 232.5 kB.