Rapport från fullmäktige: Oppositionen starkt kritisk till Skölds försök att tysta civilsamhället

Aprils sammanträde hettade till rejält när oppositionen med Lidingöcentern i spetsen och med skarpa ordalag kritiserade Omsorgs- och socialnämndens ordförande, Birgitta Sköld (LP), för att hon försökt tysta ner en av civilsamhällets aktörer så att de inte skulle framföra kritik mot förvaltningen.

Under hösten 2021 kom det till Lidingöcenterns kännedom att stadens arbete med våldsutsatta lämnade mycket att önska. Kommunen hade svårt att behålla personal inom socialförvaltningen och våldsutsatta medborgare fick därför inte det stöd de hade rätt till. Lidingöcentern fick höra om överenskomna återkopplingar i ärenden som uteblev, att vid frånvaro så saknas uttalad ersättare och om handläggningstiderna som ofta var långa. Detta är problematiskt då våldsutsatta kvinnor ofta är i situationer som kräver snabba åtgärder. (Läs mer om vårt möte med Kvinnojouren). Lidingöcentern lade därför ett nämndinitiativ för att förbättra stadens arbete med våldsutsatta och noterar nu att det till viss del blivit bättre. Problem uppstod istället när Birgitta Sköld (LP), i ett svar på en fråga ställd av Vänsterpartiet skrev ”Det är olyckligt att Lidingö Kvinnojour här använde sig av ett politiskt parti som kanal för att få ut sitt budskap” och ”Detta går också emot det avtal som finns mellan staden och Lidingö kvinnojour”. Kajsa Kronlund (C), förklarade att Sköld hade missförstått vad som hänt. Det var Lidingöcentern som kontaktade kvinnojouren, inte dem som kontaktade Lidingöcentern. Gruppledare Patrik Buddgård (C) konstaterade i talarstolen att: ”Med dessa ord så undergräver Birgitta Sköld (LP) kvinnojourens fristående och självständiga roll. Kvinnojouren måste ju självklart kunna berätta för den som frågar om eventuella missförhållanden inom förvaltningen utan att man bryter samverkansavtalet och riskerar därmed den finansiering till jouren som finns i avtalet.”

Gabor Sebastiani (C) påpekar att meddelarfriheten, som gör att kvinnojouren kan vända sig till media och gör sin röst hörd, är ytterst viktig för transparensen i samhället. ”Den möjliggör visselblåsning så att man kan synliggöra oegentligheter inom olika verksamheter. Den är så pass viktig att den är skyddad av två grundlagar, yttrandefrihetsförordningen och tryckfrihetsgrundlagen. (…) Birgitta Skölds syn på demokrati oroar mig väldigt mycket. Centerpartiet vill se mer ordning och reda i ledarskapet på Lidingö, mer agerande på rättslig grund och mindre på känslor och tyckande, för Lidingöbornas bästa.”

Birgitta Sköld (LP) duckade för kritiken om att hon försökt tysta kvinnojouren och påpekade att vi alla nog ville det bästa för dessa våldsutsatta kvinnor, att kvinnojouren får mer pengar än någon annan civilsamhällesaktör på ön, 300 tkr per år och att det i avtalet mellan staden och kvinnojouren står att den senare ska berätta för staden om eventuella problem. Patrik Buddgård (C) påpekade att kvinnojouren sagt till Lidingöcentern att jouren redan lyft problematiken inom socialförvaltningen men att problemen ändå kvarstod och således redan gjort allt som kan önskas av dem utifrån samverkansavtalet. Buddgård (C) gav därefter Sköld (LP) återigen kritik för att hon duckade från den egentliga frågan: ”Det är dags för Birgitta Sköld att vakna, du är inte VD i ett företag som har ett dotterbolag som inte följer ägardirektivet. Du är ordförande för en nämnd, du är folkvald och du har ett samarbete med en helt fristående civilsamhällesorganisation. (…) Kvinnojouren är de utsatta kvinnornas röst, inte kommunens förlängda arm. Du skriver i ditt svar att jouren bryter mot samverkansavtalet och att avtalet ska ses över om de inte följer det och på så sätt riskerar deras finnansering. Jag saknar även svaret på frågan: ’Hur skulle kvinnojouren ha agerat när vi frågade om vi fick träffa dem?’ Skulle de ha svarat: ’Nej, vi kan inte träffa er för då riskerar nämndordförande att bli arg?’” På detta kunde inte Birgitta Sköld ge något lämpligt svar utan nämnde återigen att alla egentligen bara ville de utsatta kvinnornas bästa men svarade ej på Buddgårds fråga.

Sammanträdet innehöll trotts detta en del munterheter. Skratt utbröt i salen bland annat under ett ärende rest av Vänsterpartiet som ville att samtliga skolor på ön skulle erbjuda barnen frukost. Fullmäktiges ordförande missuppfattade Lidingöcenterns yrkande på bifall till Kommunstyrelsen förslag till avslag på Vänsterpartiets motion. Ordförande uttryckte att hon var så chockad över att Lidingöcentern höll med majoriteten i denna fråga att hon hade antecknat fel. Det ska hon dock inte behöva vara. För Lidingöcentern är sakfrågorna det viktigaste och maktspel får inte stå i vägen för goda idéer. När majoriteten ibland kommer med ett bra förslag så stödjer Lidingöcentern självklart det. För Lidingös bästa.