Rapport fullmäktige: Nya nämnder valda och återremiss av detaljplan

För första gången överröstades en talare av bu-rop när flera majoritetspolitiker inte klarade hålla masken i fullmäktige. Centerpartiet fick tillsammans med oppositionen igenom en återremiss för detaljplan för Sturegården då grannhöranden inte fanns med i rätt omfattning. Val till nämnder för kommande år genomfördes även.

Gabor Sebastiani (C) yrkade tillsammans med övrig opposition återremiss på ärendet om Sturegården då grannarnas åsikter inte kommit hela nämnden eller fullmäktige till del utan fastnat hos Kommunstyrelsens ordförande. Det är viktigt för Centerpartiet att dessa detaljplaneprocesser är transparenta och lätta att följa för både allmänhet, opposition och majoritet. Minoritetsåterremissen gick igenom. Gabor sa:

"Jag är orolig kring processen. Det finns ju inga handlingar om det här mötet som ägt rum. Hade Daniel varit fiffig hade han tagit med dig oppositionsrådet på det här mötet. Jag yrkar återremiss för att få med grannhörandet."

Två motioner från Vänsterpartiet behandlades där Anders Öhrström (C) välkomnade förslag om integrationsinsatser "En positiv och viktig motion, vi vet att möten med svensktalande personer via olika privata initiativ är ett alternativ för integration som vi alla vill eftersträva för våra vänner som av olika skäl kommer till Lidingö." I den andra motionen om minskad administrativ börda för lärare sa Caroline von Seth (C) "Som lärarstudent är en av de saker som skrämmer mig allra mest inför min kommande yrkeskarriär just dokumentationsbördan. Därför instämmer vi i Centerpartiet i mycket av det som lyfts i motionen."

I valärendena ifrågasatte vi lämpligheten att ordförande i fullmäktige även föreslogs att bli ordförande för en nämnd. Jacob Rothschild (C) sa "Rollen som fullmäktiges ordförande innebär att man ska föra hela fullmäktiges talan utåt. Den personen ska vara en samlande kraft för hela fullmäktige. Riksdagens talman fick riksdagens förtroende i talmansvalet eftersom att han på ett flitigt sätt har agerat neutralt och inte tagit ställning i partipolitiken under den föregående mandatperioden." Centerpartiets representanter valdes i enlighet med våra nomineringar.

När diskussionen gick in på förhandlingarna efter valet blev det hetskt stämning och när KD:s Carl-Johan Schiller ifrågasatte Lidingöpartiets vägval blev stämningen så hetsk att majoritetens företrädare överröstade talaren med burop. Något som troligen aldrig hänt i fullmäktige tidigare.