Lidingö
Centerpartiet lokalt

Motioner och interpellationer

Bild

I kommunfullmäktige lägger Centerpartiets nio ledamöter interpellationer och motioner för att driva vår politik. Nedan kan du läsa interpellationer och motioner under mandatperioden 2019-2022.

Motioner:

Använd extra kommunpengar till skola och omsorg redan 2020: Centerpartiets fullmäktigegrupp föreslår utbetalning av extra kommunpengar vid halvårsskifte 2020 för att motverka negativa effekter av fryst skol- och äldrepeng.

Skydda mer natur: Patrik Buddgård (C) m fl. föreslår utvidgade naturreservat vid Kottlasjön, Mölna ängar och Elfviksskogen samt nytt naturreservat i Sticklinges ekskog.

Program för funktionsnedsatta: Christina Wahlström (C) m fl. yrkar på att ett funktionshinderpolitiskt program ska tas fram och att kunskapshöjande insatser ska genomföras.

Hållbarhetsprogram: Patrik Buddgård (C) m fl. yrkar på att ett hållbarhetsprogram ska tas fram i samverkan med experter, näringsliv och civilsamhälle. Bland annat med skärpta klimatmål.

Entreprenörskapsportal: Rebecka Öberg (C) yrkar på att staden skapar en portal för företagande i samarbete med näringslivet på stadens webbplats för att lyfta det lokala näringslivet.

Ny livsmedels- och måltidspolicy: Fredrik Wesslund (C) m. fl yrkar på en ny måltidspolicy som utgår från god, näringsriktig och hälsosam mat, eftersträva närproducerad mat, högre andel ekologisk mat, säsongsanpassad och klimatsmart mat, lagat från grunden nära den som äter maten samt minskat matsvinn och att maten är en del av den pedagogiska verksamheten.

Interpellationer:

Dålig ekonomi i Högsätraprojektet och konsekvenser för idrottscampus Högsätra: Buddgård (C) frågar hur majoriteten kan vara så oförsiktig med de ekonomiska värden Lidingöborna har i mark samt vilka konsekvenser dålig ekonomi i Högsätraprojektet har för idrottscampus Högsätra.

Om pollinering och ängsmarker: Patrik Buddgård (C) frågar hur majoriteten vill utveckla arbetet för att gynna pollinatörer, exempel genom ängsmarker och blomsterdiken.

Hur motverkar vi ordningsstörningar på Näset? Fredrik Wesslund (C) frågar vilka åtgärder majoriteten vidtar med anledning av ordningsstörningar på Näset till följd av Afghanska konsulatets placering.

Hur arbetar staden med demokratiutveckling mellan valen? Patrik Buddgård (C) frågar om majoriteten kommer arbeta med fördjupade medborgardialoger och medborgarbudget.

Vad händer med utvecklingen i Centrum? I juni 2019 antogs projekt-PM och sedan dess har vi inte hört mer. Patrik Buddgård (C) frågar vad som händer i utvecklingen och vad som är nästa steg.

Skapar staden tillräckligt med sommarjobb? Lidingö erbjöd 36 sommarjobb 2019 trots över 400 sökande. Patrik Buddgård (C) frågar om majoriteten anser att det är tillräckligt.

Hur stärks idrottens förutsättningar på ön?: Patrik Buddgård (C) frågar vilka orsakerna är att Lidingö lägger mindre pengar på idrotten än andra jämförbara kommuner samt hur finansieringen av nya idrottsytor som behövs ska gå till.

Dålig städning på Lidingös skolor: Patrik Buddgård (C) frågar varför städningen på skolorna inte förbättrats mer sedan de brister som påtalades och lyftes i interpellation av Centerpartiet redan 2015.

Frågor:

Sommarjobb i kommunen Patrik Buddgård (C) frågar Birgitta Sköld (LP)

Neddragning av rehabpersonal i äldreomsorgen Kajsa Kronlund (C) frågar Birgitta Sköld (LP)

Försening av simhallen Patrik Buddgård (C) frågar Daniel Källenfors (M)

Jämställd utbetalning försörjningsstöd Caroline von Seth (C) frågar Birgitta Sköld (LP)

Utveckling av Rudboda Torg Patrik Buddgård (C) frågar Daniel Källenfors (M)


Är du intresserad av vilka interpellationer och motioner vi la 2015-2018? Dessa hittar du här.