Motioner och interpellationer 2015-2018

Bild

I kommunfullmäktige lägger Centerpartiets nio ledamöter interpellationer och motioner för att driva vår politik. Nedan kan du läsa interpellationer och motioner under mandatperioden 2015-2018.

Motioner:

Ny flexiskola: , 92.8 kB. Staden bör skapa en ny flexiskola för att skapa fler gymnasieplatser. Detta då bristen är stor efter nedläggningen av Gångsätra gymnasium som vi motsatte oss.

Trygg på ön: , 117.3 kB. Staden bör inrätta ett trygghetsråd för att få större fokus och bättre trygghetsarbete på ön.

Demokratiskt inflytande för Lidingöborna: , 118.2 kB. Staden bör använda sig av samråd, medborgarbudget och medborgarförslag för att stärka Lidingöbornas inflytande.

Plan för närservice i stadsdelarna , 114.8 kB.: Staden bör ta fram plan för att utveckla närservice i stadsdelarna över hela Lidingö (nov 2016).

Entreprenörsskap som sommarjobb , 95.3 kB.: Staden ska aktivt stödja ungdomars inträde på arbetsmarknaden. I denna motion föreslår vi införande av Sommarlovsentreprenörer (jun 2016).

Effektivare avfallshantering , 115 kB.: Det ska vara lätt att vara miljösmart. Centerpartiet vill därför att allt avfall ska samlas direkt vid dörren genom optisk sortering i färgade påsar eller genom flerfackslösning (jun 2016).

Rening av läkemedelsrester , 106.2 kB.: Idag kommer stora mängder läkemedelsrester ut i naturen, Centerpartiet vill att Käppalaverket renar även läkemedelsresterna (jun 2016).

Laddstolpar på Lidingö , 213.8 kB.: Centerpartiet vill möta och underlätta övergången till en fossiloberoende fordonsflotta (jun 2016).

Gamla Lidingöbron – åtgärder för förlängning av trafiktillstånd , 124.9 kB.: Centerpartiet vill införa Early Warning-system för att säkerställa status på Gamla Lidingöbron (mar 2016).

Rättvisa lokalkostnader för stadens förskolor , 140.6 kB.: Idag bär stadens förskolor all kostnad för nya lokaler genom högre hyror än de fristående (jan 2016).

Boende för nyanlända , 161 kB.: Centerpartiet söker samverkan med majoriteten och samhället på Lidingö för att lösa bostadsfrågan för nyanlända inför 2016 (nov 2015).

Restaurering av Kottlasjön , 230 kB.: Vi vill att Kottlasjön ska förbli en populär badsjö och ett fint rekreationsområde på hälsans ö. Därför vill vi att effektiva metoder för att förbättra vattenkvalitén i Kottlasjön utreds och sedan genomförs (feb 2015).

Utvidgning av Långängens naturreservat , 213.7 kB.: För att skydda naturområden med hög eller högsta naturvärde vill C skapa en buffertzon längs naturreservatsområdets kant vid Kottlasjön (feb 2015).

Inför naturreservat vid Kottla Gård , 121.8 kB.: För att skydda känslig naturmiljö (feb 2015).

Interpellationer:

Utveckling av Lidingös stadsdelar: , 75.4 kB. Lotta Cavalli Björkman (C) frågar varför så många planarbeten står still i staden vilket hindrar utvecklingen av Lidingös stadsdelar, bland annat i Högsätra vilket drabbar idrottsföreningarna där.

Stärkt arbete mot våld i nära relationer: , 95.1 kB. Patrik Buddgård (C) frågar hur staden ska stärka arbetet mot våld i nära relationer då ungefär en femtedel av kvinnorna drabbas av fysiskt eller sexuellt våld under sitt liv.

Effektivisering av staden: , 95.3 kB. Christer Mohlin (C) frågar hur staden anser att effektiviseringsuppdraget går samt hur det ska stärkas framåt så att skattebetalarnas pengar går till skola och omsorg.

Ö-gruppens framtid: , 216.1 kB. Christina Wahlström (C) frågar hur staden ämnar säkerställa små grupper och synlighet för gruppen inom LSS när staden koncentrerar verksamheten till två platser.

Mindre spring hos äldre: , 157 kB. Patrik Buddgård (C) frågar hur staden ska säkerställa att det inte blir för många personer hos de äldre när staden avsäger sig delegeringar från primärvården.

Återställande av Näset: , 272.4 kB. Patrik Buddgård (C) frågar när och hur staden ska genomföra åtgärder för att förbättra parkerings- och trafiksituationen på Näset.

Jobb för nyanlända ger lägre kostnader för staden: , 121.3 kB. Patrik Buddgård (C) frågar hur staden arbetar med sysselsättning och arbete för nyanlända med anledning av revisorernas granskning.

Antal gymnasieplatser på ön: , 92.5 kB. Christer Mohlin (C) frågar hur många gymnasieplatser majoriteten vill ha på ön med tanke på platsbristen på Hersby gymnasium efter nedläggningen av Gångsätra gymnasum.

Syskonförtur: , 92.7 kB. Caroline Sandblom (C) frågar hur beslutet om att ta bort syskonförtur tagits fram och om oklarheter i lagstiftningen.

Boende nyanlända: , 168 kB. Patrik Buddgård (C) frågar hur staden arbetar för att klara bosättningslagen 2017 och i största möjliga mån undvika tillfälliga lösningar.

Var är Spårväg Citys spår? , 118.5 kB. Patrik Buddgård (C) frågar hur staden arbetar för att Spårväg City ska bli verklighet enligt tidigare överenskommelse (mar 2016).

Matsituationen inom LSS , 200.2 kB.: Christina Wahlström (C) frågar hur kommunen arbetar för gemensamma måltider med bättre matkvalité inom stadens gruppbostäder (mar 2016).

Brist på gymnasieplatser , 159 kB.: Christer Mohlin (C) frågar hur kommunen planerar att möta ett ökat söktryck mot Lidingös enda gymnasieskola, tre år efter att folkinitiativet mot nedläggningen av Gångsätra gymnasium röstades ner (dec 2015).

Mottagande ensamkommande flyktingbarn , 147.1 kB.: Anders Öhrström (C) frågar hur kommunen arbetar för att undvika att köpa platser till ensamkommande barn i andra kommuner och hur kommunen tar vara på Lidingöbornas vilja att hjälpa samt förbättra de gode männens möjlighet att samordna sig (sep 2015).

Mottagande flyktingar , 224.2 kB.: Anders Öhrström (C) frågar hur kommunen ska leva upp till sina åtagande för mottagande av flyktingar med boende, inkluderingen i civilsamhället och i arbetslivet (sep 2015).

Klimatstrategiskt program och gröna obligationer , 230.9 kB.: Emilia Nyblom (C) frågar majoriteten om kommunen kommer att arbeta för att motverka klimatförändringarna genom exempelvis gröna obligationer och klimatpolitiskt program (mar 2015).

Fallolyckor på Lidingö , 120.9 kB.: Christina Wahlström (C) undrar vad kommunen kan göra för att minska fallolyckorna på Lidingö (mar 2015).

Städnivån i skolan , 35.1 kB.: Kent Ivarsson (C) frågar hur städningen på skolorna ska förbättras efter dåligt resultat vid undersökning av städnivån (mar 2015).

Södra Kungsvägen - förbättringar för trafiksäkerhet och miljö , 149.3 kB.: Tor von Sydow (C) ställer frågor kring hur trafiksäkerhet förbättras och bullernivån kan minskas längs Södra Kungsvägen.

Vad händer med översiktsplanen och planprogrammet Centrum/Torsvik , 233.4 kB.: Kent Ivarsson (C) undrar vad som gäller kring bostadsplanerna med den nya majoriteten (feb 2015).

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Michael Lagerkvist
Kretsordförande

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.