Motioner och interpellationer 2019-2022

Bild

I kommunfullmäktige lägger Centerpartiets nio ledamöter interpellationer och motioner för att driva vår politik. Nedan kan du läsa interpellationer och motioner under mandatperioden 2019-2022.

Motioner:

Stärk entreprenörskap för unga: , 59.3 kB.Patrik Buddgård (C), Rebecka Öberg (C), Tor von Sydow (C), Fredrik Wesslund (C), Lotta Morger (C) föreslår ett pilotprojekt för sommarlovsentreprenörer genomförs i kommunen under sommaren 2022.

Inför en idrottsgala på Lidingö: , 94.4 kB. Patrik Buddgård (C), Rebecka Öberg (C), Christina Wahlström (C) och Lotta Morger (C) föreslår en idrottsgala på Lidingö.

Återställ webb-tv från fullmäktige: , 95.2 kB.Patrik Buddgård (C), Rebecka Öberg (C), Tor von Sydow (C), Kajsa Kronlund (C), Christina Wahlström (C), Lotta Morger (C) föreslår att arkivet från fullmäktiges webbsändningar ska återställas.

Medborgarförslag: , 61.9 kB.Centerpartiets fullmäktigegrupp föreslår att medborgarförslag ska införas för att stärka Lidingöbornas inflytande mellan valen.

Namnge stadshusparken Raoul Wallenbergparken: , 48.7 kB.Patrik Buddgård (C), Daniel Larson (S) och Patrik Sandström (MP) föreslår namnet för att uppmärksamma Raoul Wallenbergs gärning.

Havsbastu/kallbadhus på Lidingö: , 78.2 kB. Patrik Buddgård (C), Christina Wahlström (C) och Lotta Morger (C) vill att staden utreder kallbadhus/havsbastu på Lidingö för att ta vara på Lidingö som skärgårdskommun.

Stärkt företagsklimat på ön: , 67.1 kB. Tor von Sydow (C), Patrik Buddgård (C), Fredrik Wesslund (C) och Rebecka Öberg (C) vill att staden inför servicegaranti, minskar handläggningstider och inför efterdebitering av kontrollavgifter för att stärka företagsklimatet på ön.

Lokalförsörjningsplan för Lidingös idrottsanläggningar: , 62.8 kB. Patrik Buddgård (C) och Rebecka Öberg (C) vill att staden tar fram en helhetsplan för nya idrottsanläggningar och lägger en investeringsplan för dessa. Detta då behovet av idrottsytor är stort i föreningarna.

Laddstolpar i kommunen: , 120.4 kB. Fredrik Wesslund (C) m fl. vill att staden tar fram handlingsplan för laddinfrastrukturen på ön för att främja omställning till fossiloberoende fordonsflotta.

Använd extra kommunpengar till skola och omsorg redan 2020: , 73.6 kB. Centerpartiets fullmäktigegrupp föreslår utbetalning av extra kommunpengar vid halvårsskifte 2020 för att motverka negativa effekter av fryst skol- och äldrepeng.

Skydda mer natur , 181.1 kB.: Patrik Buddgård (C) m fl. föreslår utvidgade naturreservat vid Kottlasjön, Mölna ängar och Elfviksskogen samt nytt naturreservat i Sticklinges ekskog.

Program för funktionsnedsatta , 54.4 kB.: Christina Wahlström (C) m fl. yrkar på att ett funktionshinderpolitiskt program ska tas fram och att kunskapshöjande insatser ska genomföras.

Hållbarhetsprogram: , 83.1 kB. Patrik Buddgård (C) m fl. yrkar på att ett hållbarhetsprogram ska tas fram i samverkan med experter, näringsliv och civilsamhälle. Bland annat med skärpta klimatmål.

Entreprenörskapsportal , 128.6 kB.: Rebecka Öberg (C) yrkar på att staden skapar en portal för företagande i samarbete med näringslivet på stadens webbplats för att lyfta det lokala näringslivet.

Ny livsmedels- och måltidspolicy , 95.6 kB.: Fredrik Wesslund (C) m. fl yrkar på en ny måltidspolicy som utgår från god, näringsriktig och hälsosam mat, eftersträva närproducerad mat, högre andel ekologisk mat, säsongsanpassad och klimatsmart mat, lagat från grunden nära den som äter maten samt minskat matsvinn och att maten är en del av den pedagogiska verksamheten.

Interpellationer:

Överdäckning av Torsviksdiket: , 34 kB.Patrik Buddgård (C) frågar majoriteten varför inget händer gällande överdäckning av Torsviksdiket.

Levande och friskt vatten i Kyrkviken:
, 34 kB.
Patrik Buddgård (C) frågar majoriteten när investeringar för bättre vattenkvalitet i Kyrkviken blir verklighet.

Lokalförsörjning bostäder inom LSS: , 40 kB. Christina Wahlström (C) frågar vad majoriteten gör för att få fram bostäder till funktionsnedsatta inom LSS.

Konsekvenser av uteblivna motprestationer i stadsmiljöavtalet: , 105 kB. Patrik Buddgård (C) frågar hur mycket majoriteten är villig att låta Lidingöborna att betala extra av Lilla Lidingöbron för att "slippa" bygga nya bostäder.

Hemtjänst med hög kvalitet på ön: , 75 kB.Patrik Buddgård (C) frågar hur majoriteten ska stärka kvaliteten på hemtjänsten efter rapporter om kvalitetsbrister i samband med omorganisationen.

Dumpning av snömassor vid Larsbergs brygga: , 82.2 kB. Fredrik Wesslund (C) frågar hur majoriteten arbetar för att minska dumpning av snömassor i Larsbergs brygga som försämrar vattenkvaliteten i Lilla Värtan.

Hemtjänst med kompetens: , 83.3 kB. Kajsa Kronlund (C) frågar hur majoriteten arbetar för att stärka kompetensutvecklingen inom hemtjänsten så att fler kan bli utbildade undersköterskor.

Helhetsgrepp om idrottsfrågor: , 65.7 kB.Patrik Buddgård (C) efterfrågar en planering för idrottsfrågor som tar helhetsgrepp, stärker samarbetet med Lidingö idrottsråd samt skapar stöd till ungdomar som har svårt att ha råd med idrotten.

Dålig ekonomi i Högsätraprojektet och konsekvenser för idrottscampus Högsätra: , 69.6 kB. Buddgård (C) frågar hur majoriteten kan vara så oförsiktig med de ekonomiska värden Lidingöborna har i mark samt vilka konsekvenser dålig ekonomi i Högsätraprojektet har för idrottscampus Högsätra.

Om pollinering och ängsmarker: , 91 kB. Patrik Buddgård (C) frågar hur majoriteten vill utveckla arbetet för att gynna pollinatörer, exempel genom ängsmarker och blomsterdiken.

Hur motverkar vi ordningsstörningar på Näset? , 85.6 kB. Fredrik Wesslund (C) frågar vilka åtgärder majoriteten vidtar med anledning av ordningsstörningar på Näset till följd av Afghanska konsulatets placering.

Hur arbetar staden med demokratiutveckling mellan valen? , 61.5 kB. Patrik Buddgård (C) frågar om majoriteten kommer arbeta med fördjupade medborgardialoger och medborgarbudget.

Vad händer med utvecklingen i Centrum? , 96.5 kB. I juni 2019 antogs projekt-PM och sedan dess har vi inte hört mer. Patrik Buddgård (C) frågar vad som händer i utvecklingen och vad som är nästa steg.

Skapar staden tillräckligt med sommarjobb? , 58.5 kB. Lidingö erbjöd 36 sommarjobb 2019 trots över 400 sökande. Patrik Buddgård (C) frågar om majoriteten anser att det är tillräckligt.

Hur stärks idrottens förutsättningar på ön? , 138.9 kB.: Patrik Buddgård (C) frågar vilka orsakerna är att Lidingö lägger mindre pengar på idrotten än andra jämförbara kommuner samt hur finansieringen av nya idrottsytor som behövs ska gå till.

Dålig städning på Lidingös skolor: , 94.4 kB. Patrik Buddgård (C) frågar varför städningen på skolorna inte förbättrats mer sedan de brister som påtalades och lyftes i interpellation av Centerpartiet redan 2015.

Frågor:

Anslutning till Stockholms lånecykelsystem , 38.1 kB.Fredrik Wesslund (C) frågar Carl-Johan Schiller (KD)

Miljökonsekvenser massor Ekholmsnäsbacken , 39.3 kB. Patrik Buddgård (C) frågar Fredrik Vinstock (M)

Isbitens framtid i Sticklinge , 74.8 kB. Patrik Buddgård (C) frågar Filip Svanberg (M)

Beslutsprocess angående saltsopning , 86.8 kB. Fredrik Wesslund (C) frågar Carl-Johan Schiller (KD)

Prideflaggning under Stockholm , 65.5 kB. pride Caroline von Seth (C) frågar Daniel Källenfors (M)

Sommarjobb i kommunen , 84.5 kB. Patrik Buddgård (C) frågar Birgitta Sköld (LP)

Neddragning av rehabpersonal i äldreomsorgen , 94.7 kB. Kajsa Kronlund (C) frågar Birgitta Sköld (LP)

Försening av simhallen , 91.3 kB. Patrik Buddgård (C) frågar Daniel Källenfors (M)

Jämställd utbetalning försörjningsstöd , 77.1 kB. Caroline von Seth (C) frågar Birgitta Sköld (LP)

Utveckling av Rudboda Torg , 73.9 kB. Patrik Buddgård (C) frågar Daniel Källenfors (M)


Är du intresserad av vilka interpellationer och motioner vi la 2015-2018? Dessa hittar du här.

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.