Klimat

Bild

En klimatsmart ö där hela samhället arbetar gemensamt för hållbarhet

Centerpartiet vill att Lidingö ska vara en föregångare i klimat- och miljöarbetet. Vi vill att stadens arbete ska utgå från Agenda 2030 med hållbarhet ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Om alla människor på jorden förbrukade resurserna som vi gör i Sverige skulle det krävas fyra jordklot. Detta innebär att det inte räcker att göra insatser globalt. Vi måste även arbeta med klimatfrågan lokalt - tillsammans. Vi vill:

 • Ta fram ett hållbarhetsprogram utifrån Agenda 2030 och tillsätta ett hållbarhetsutskott som styr stadens strategiska hållbarhetsarbete. Konsumtionsperspektivet ska tas med i programmet. Ett mål i programmet ska vara att Lidingö blir fossilfritt senast 2040 och därefter arbetar för att bli klimatpositiva.
 • Inleda samarbete mellan stad, föreningsliv och näringsliv, gärna i samarbete med universitet eller högre utbildning, med ett lokalt klimatprotokoll.
 • Ta fram en koldioxidbudget med åtgärdsplan för Lidingö.
 • Ta fram ett program för hållbart byggande. Exempel på vad ett program för hållbart byggande kan innehålla:
  • Krav på laddmöjligheter och andra mobilitetsinsatser vid nybyggnation.
  • Solenergi och annan förnybar energiproduktion vid nybyggnation.
  • Materialval och byggmetod väljs utifrån livscykelanalys med påverkan från brytning till deponi/återvinning.
  • Vid flerbostadshus ställa krav på separation av matavfall för rötning och produktion av biogas och slam.
  • Gröna tak och väggar för att underlätta dagvattenhantering och minimera kontaminerade flöden till vattendrag.
  • Krav på energieffektivitet eller på passivhus och plusenergihus.
 • Att stadens bilar ska vara fossilfria och öppna upp för användning som bilpool av Lidingöborna när bilarna inte behövs i stadens verksamhet. Sätt upp skärmtak med solenergi över lämpliga parkeringsplatser för att möjliggöra laddning med förnybar och närproducerad el.
 • Ställa skarpa miljö- och klimatkrav i stadens upphandlingar.
 • Minska matsvinn i skola och äldreomsorg genom information hur mycket som slängs samt möjlighet att anpassa storlek på portioner inom äldreomsorgens restauranger.
 • Säkerställa att alla kommunala verksamheter har källsortering och matavfallsinsamling.
 • Möjliggöra fastighetsnära insamling av matavfall och förpackningar från alla hushåll på Lidingö.
 • Skapa återbrukshus vid Stockby returpark där Lidingöbor kan ta tillvara på hela saker innan de slängs i onödan.
 • Investera i solenergi och laddstolpar på stadens egna fastigheter.
 • Verka för att Käppalaverkets spillvärme tas tillvara till fjärrvärme.
 • Verka för att införa returpunkt med möjlighet att skänka och laga saker på Stockby returpark.

Läs mer om:

MILJÖ

VATTEN

Gabor Sebastiani
Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt miljö- och stadbyggnadsnämnden.
Lotta Morger
Ordförande Centerpartiet Lidingö, talesperson utbildning, ledamot kommunfullmäktige och utbildningsn...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.