För en tryggare omsorg

Vi har i flera debattartiklar i Norrtelje Tidning kunnat läsa om den underfinansierade budgeten som Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON) tilldelats av kommunens konservativa högerstyre. Bland annat har tidigare kommunalrådet Christer Candal (M) tagit upp hur den så kallade Norrtälje modellen kom till. Centerpartiet var, inte minst genom Kajsa Hansson, drivande i den processen för snart tjugo år sedan. Norrtälje-modellen, där regionens sjukvårdsresurser och kommunens omsorgsarbete samordnas under samma hatt. För Centerpartiet har det arbetet aldrig avstannat. För oss är det viktigt att utvecklingen av ”Norrtälje-modellen” fortsätter, för ökad trygghet och bättre omsorg för alla som bor i vår kommun.

Den samverkan som sker mellan regionen och kommunen genom KSON uppmärksammas långt utanför vår egen kommun. Frågor och önskemål om studiebesök från politiska kollegor över hela landet är vanligt. Kommunens äldreomsorg rankas också högt i nationella mätningar. Likaså får sjukhuset goda omdömen. Personalen inom vården och omsorgen i vår kommun gör ett fantastiskt arbete, trots en underfinansierad verksamhet. Ändå vill styret att KSON ska göra ytterligare ospecificerade besparingar på sin verksamhet under 2024. Sedan styrets budget antogs i kommunfullmäktige i juni, har det även framkommit att den del av kommunalförbundets budget som finansieras av Norrtälje kommun visar ett underskott på nästan 90 mkr för 2024.

Kommunalförbundet står inför stora utmaningar att kunna möta invånarnas behov av stöd, service och omsorg inom ramen för den tilldelade budgeten. Utmaningarna är främst kopplade till personella och ekonomiska resurser i förhållande till volymer och volymökningar. Vård- och omsorgsbehoven är större i Norrtälje kommun jämfört med länet i övrigt. Bland annat är andelen äldre betydligt större och ohälsotalen högre än i länet i övrigt. Samtidigt är nettokostnaden för äldreomsorgen per invånare 65 år lägst i landet. Det innebär dock i sin tur att ersättningarna till utförarna blir oacceptabelt låga. Här kan vi inte vänta längre. Mer resurser till äldreomsorgen måste till, annars kommer nedskärningar behöva göras. Det finns också brister i LSS-verksamheten i egen regi som snarast måste åtgärdas.

Vid kommunfullmäktiges möte i december antogs en tilläggsbudget. Styret hade då en möjlighet som man inte tog, att rätta till åtminstone en del av detta. I stället valde man att avsätta ytterligare drygt 25 miljoner kronor till kommunstyrelsens förfogande. Från Centerpartiet sida pekade vi istället på att den resursen borde användas där behoven är störst, för LSS-verksamheten. När behovet är så stort inom kommunens vård och omsorg så blir det direkt felaktigt och är inte ekonomiskt försvarbart att avsätta mer resurser till kommunstyrelsens ”fria” post.

Det ekonomiska läget för 2024 är besvärligt, med ökade kostnader i all verksamhet samtidigt som kommunens intäkter inte ökar i samma takt. Kommunen har dock under flera år gjort stora överskott. Det har skapat utrymme för utveckling i kommunen men också en möjlighet att kunna möta svårare tider. För Centerpartiet blir det då viktigt att fokusera på rätt saker. De kommunala kärnverksamheterna, som vård och omsorg, måste få rätt förutsättningar att klara sina uppdrag.

I Centerpartiets förslag till budget för 2024 har vi haft fokus på klimatet och miljön, utveckling av hela vår kommun med både landsbygd och skärgård, våra barn och unga liksom de av vår befolkning som behöver extra stöd. Det handlar i grunden om alla människors lika rätt och värde. Det handlar om Centerpartiets liberala värderingar. En politik som syftar till att ge dig som kommuninvånare valfrihet och möjligheter att själv bestämma hur du vill forma ditt liv. Det är en politik som syftar till att du ska vara trygg med att samhället förmår att ta ansvar för alla de viktiga gemensamma uppgifterna. För Centerpartiet är det därför viktigt att fortsätta utveckla kommunalförbundets verksamhet, för en ökad trygghet och ännu bättre omsorg för alla som bor i vår kommun.

Per Lodenius (C), oppositionsråd, 2e vice ordförande Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje

Åsa Wärlinder (C), vice gruppledare, ersättare kommunstyrelsen

Tommy Lundqvist (C), ersättare kommunstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.