Havsbaserad vindkraft kan bidra till att begränsa det skadliga trålfisket

Bild

Det kustnära småskaliga fisket i Roslagen liksom i hela Stockholms skärgård, är hotat. För Centerpartiet är det lokala närproducerade fisket en viktig länk i de gröna näringarna. Likaså är en lokal miljövänlig energiproduktion viktig att få till i vår region.

En kraftig utbyggnad av den havsbaserade vindkraften är nödvändig för vår framtida energiförsörjning, men har väckt kritik från bland annat det pelagiska fisket eftersom det skulle begränsa möjligheterna att tråla. Men tvärtemot att vara ett hot mot det verkligt hållbara fisket kan havsbaserad vindkraft bidra till att gynna det lokala yrkesfisket och begränsa det storskaliga fisket som åsamkar stora skador på miljön och fiskebestånden i Östersjön.

För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och för att vi i framtiden ska slippa skenande elpriser behöver vi snabbt se till att vi blir mer självförsörjande på el. Vi producerar endast omkring 10 procent av den el som vi förbrukar, och prognoserna pekar mot att vi kommer att behöva fördubbla vår elanvändning till 2045. Den havsbaserade vindkraften har en enorm potential att vara en stor del av lösningen eftersom den går snabbt att bygga ut och är kostnadseffektiv. Den vindkraftpark som planeras långt utanför Stockholms skärgård väntas exempelvis kunna bidra till hela Stockholmsregionens nuvarande energibehov.

Men från det pelagiska trålfisket hörs nu högljudda protester mot planerna på utbyggnad av havsbaserad vindkraft eftersom vindkraftparkerna till havs kommer att hindra jättetrålarnas framfart. Även i kommuner som säger nej till havsbaserad vindkraft lyfts argumentet upp att de havsbaserade vindkraftverken påverkar fisket negativt. Men kommunerna bör ta i beaktan att det framför allt är det storskaliga pelagiska trålfisket som påverkas negativt medan fiskebestånden och det småskaliga yrkesfisket istället snarare skulle påverkas positivt.

Det pelagiska fisket som sker med jättetrålare och dammsuger havsbottnen på fisk är oerhört skadligt för havsmiljön och fiskebeståndet i Östersjön. Det kommer ständigt nya larmrapporter om dålig återväxt och kritiskt låga bestånd av torsk och sill. Dessutom slår det storskaliga fisket ut det småskaliga yrkesfisket som sker med mindre båtar och skonsamma verktyg. Den allra största delen av jättetrålarnas fångst hamnar heller inte på våra tallrikar, utan blir till fiskmjöl i danska fabriker, som i sin tur göder den odlade laxen.

Medan det pelagiska fisket har en skadlig inverkan på Stockholmsregionens miljö och lokala fiskerinäring, kan den havsbaserade vindkraften ha positiva effekter både på havsmiljön och på det lokala yrkesfisket. Studier visar att vindkraftsverkens fundament fungerar som konstgjorda rev som gör det möjligt för fiskar att hitta föda. Den biologiska mångfalden ökar också när den skadliga bottentrålningen inte kan bedrivas på platsen. Samtidigt gynnas det småskaliga fisket när fiskebestånden ökar. Med sina mindre båtar och verktyg hindras de inte heller av vindkraftparkerna.

Studier visar också att flytande vindkraftverk kan användas för pumpa ner syrerikt vatten till syrefattiga havsbottnar. Vi i Centerpartiet i Region Stockholm anser att det är dags att den här tekniken utvecklas i stor skala för att bidra till att förbättra miljön i Östersjön. Vi anser också att det storskaliga pelagiska fisket måste begränsas kraftigt och helt förbjudas i vissa områden, till att börja med i Ålands hav, Bottenhavet och Bottenviken.

Genom att säga ja till havsbaserad vindkraft kan kommunerna bidra till såväl en ökad energiförsörjning, som till att rädda havsmiljön och till ökade fiskemöjligheter för de lokala yrkesfiskarna.

Den samlade nyttan för både samhället och miljön av att säga ja till havsbaserad vindkraft och nej till storskaligt pelagiskt fiske är en win-win.

Gustav Hemming (C), samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd i Region Stockholm

Per Lodenius (C), kommunalråd Norrtälje kommun, kommunstyrelsens 1e vice ordförande i kommunstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.