Industrifisket i Östersjön måste begränsas

Att det storskaliga industrifisket slår ut det lokala fisket av strömming är galenskap. Svenska staten och EU måste agera, skriver C-politikerna Emma Wiesner och Gustav Hemming i Svenska Dagbladet den 16 augusti

Det är dags att inse allvaret gällande strömmingsfisket. Situationen är akut och det behövs en förändring, och den behöver komma nu. Annars finns en risk att våra saluhallar gapar tomma under kommande års strömmingpremiär.

I fjol var hela surströmmingsbranschen på väg att förlora sin årsproduktion på grund av att kustfiskare som traditionellt levererat råvaran inte hittade någon lämplig strömming i kustvattnen. Samtidigt fångade det storskaliga industrifisket från samma havsområde men längre ut till havs uppemot 14 000 ton strömming som skeppades till Danmark och blev fiskmjöl. Detta är galenskap och kommer orsaka fiskestopp på flera ställen i framtiden.

I praktiken påverkar EU-kommissionen beståndsuppskattningen genom att det är kommissionen som avgör vilket uppdrag som ställs till internationella havsforskningsrådet (ICES). ICES levererar enligt det uppdrag som ges, vilket sedan ministerrådet fattar beslut om. Däremot ligger fördelning av kvoter inom fiskeflottan helt på de nationella myndigheterna. Enligt regler som svenska myndigheter fastställt, tilldelas endast 14 procent av den svenska kvoten till det regionala fisket. Dessa regler togs fram för snart 15 år sedan då tillgången på sill och strömming ansågs outtömliga.

Nu måste svenska staten och EU börja agera. Förslagen nedan är ett försök att vända den negativa trenden, för att få bättre fiskebestånd och ett renare hav som gynnar humankonsumtionsfisket.

  • Det behövs startas en utredning för att få till stånd mer omfattande inskränkningar i trålfisket och mer omfattande fredade zoner. Bottenhavet och Bottenviken och Ålands hav borde få funktionen som en reservoar för förnyelse i fiskebeståndet där enbart småskaligt regionalt förankrat kustfiske som går till humankonsumtion får fiska. Det regionala fisket behöver även få en större kvottilldelning av svenska staten.
  • Verktygen för att beräkna fiskekvoter behöver förändras. Fler och fler forskare anser att dagens fiskeriförvaltning behöver förändras. Idag baseras kvotfisket på det så kallade MSY, vilket står för maximal hållbar avkastning. Det kan beskrivas som det största årliga uttag ett fiskebestånd kan producera på lång sikt, alltså hur mycket fisk man kan ta upp årligen utan att beståndet minskar. Det finns flera problem med modellen, bland annat saknas bra data för att korrekt kunna uppskatta beståndets storlek eller tillväxttakt samt är det mycket svårt att beräkna vid vilken punkt ett bestånds tillväxttakt börjar minska till följd av konkurrens mellan fiskar. MSY skulle behöva kompletteras med krav på lekbeståndens storlek och dess åldersstruktur samt storlekssammansättning, något som EU gjort i andra fall där bland annat laxen är ett lyckat exempel.
  • Flytta ut trålgränsen från 4 till 12 sjömil. Riksdagen och regeringen har redan ställt sig bakom ett sådant förslag, men det är viktigt att det skyndsamt genomförs.
  • EU måste tillåta mer omfattande skyddsjakt på säl och skarv. EU har i viss mån lättat på reglerna för skyddsjakt av skarv, men i grunden är dessa ändringar bara kosmetiska. Det krävs större förändringar för att komma tillrätta med problemet.
  • Se över fångstkraven för att gynna det småskaliga kustnära fisket. Här gäller det bland annat att se över storlekskraven gällande fångad strömming.
  • Mer resurser måste tillföras för ett renare Östersjön. Centerpartiet vill under de kommande tre åren satsa 725 miljoner kronor på att minska övergödningen av Östersjön. Men det behövs fler initiativ. En utredning behöver komma till stånd för att analysera om havsbaserad vindkraft kan vara ett sätt att förverkliga insatser för att syresätta bottnar. Ett friskare Östersjön skapar bättre och hälsosamma fiskebestånd.

Genom olika förändringar och genom att tillföra mer resurser får vi ett hav som människor kan nyttja under lång tid framöver. Dessutom kan alla gå till sin närmaste saluhall eller lokala fiskare för att köpa god och näringsrik strömming lagom till strömmingspremiären

Emma Wiesner (C)
Europaparlamentariker
Gustav Hemming (C)
skärgårdsregionråd Stockholm, ordförande i regionala fiskenätverket


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.