Lummiga bostadsområden för Norrtälje kommuns bästa

Per Lodenius och Sofia Händel


Många av klimatförändringarnas effekter kommer att kännas mest i städerna. Ett sätt att dämpa utvecklingen är att bevara och skapa fler grönområden i våra tätorter. Träd ger oss inte bara bättre livskvalitet utan också bättre luftkvalitet, nödvändig skugga under heta dagar och minskar problem med översvämningar. Centerpartiet vill se satsningar på grönare tätorter

Träd och grönområden spelar en viktig roll för att vi människor ska trivas i våra städer och tätorter. Det bidrar positivt till vår livskvalitet och folkhälsa. Att ha tillräckligt med grönska och träd i bebyggda miljöer kommer också vara allt viktigare i ett förändrat klimat. När det blir varmare är trädens skugga central. Denna sommar har haft flera heta dagar och de flesta kan nog känna igen sig i att träd ger en välbehövlig svalka och att den efterlängtade skuggan inte får vara för långt bort från där vi befinner oss.

En annan följd av klimatförändringarna är ökade regnmängder och skyfall. Även här spelar träd en viktig roll genom att minska avrinningen och problem med översvämningar.

Därtill har grönområden andra goda effekter då de dämpar buller, förbättrar luftkvaliteten och stärker förutsättningar för bin och andra pollinatörer.

Det är glädjande att det byggs mycket runt om i Norrtälje kommun, men när staden och 0ch våra tätorter växer och förtätas ökar ofta asfalterade ytor som gator och parkeringar. Då är det viktigt att vi har en samhällsplanering som tar hänsyn till alla positiva effekter grönområden för med sig och att vi rustar oss för ett förändrat klimat.

Därför vill Centerpartiet se den så kallade 3-30-300 – regeln som norm vid nybyggnation i vår stad och våra tätorter. Den innebär att alla ska kunna se minst tre träd från sitt hem, sin skola och sin arbetsplats. Stadskvarter ska täckas av minst 30 procent träd (krontäckningsgrad) och invånarna i städerna ska ha som längts 300 meter till ett grönområde.

Centerpartiet vill se nya satsningar på grönare tätorter. Förutom parker behövs även exempelvis gröna tak och så kallade gröna korridorer som binder samman stadens grönområden. Stadsodling är också ett viktigt bidrag. Därtill kan vi låta gräsmattorna få blomma. Genom att lämna vissa grönytor oklippta kan kommunen bidra med ängsliknande miljöer för tätortens pollinerare, humlor, vilda bin och fjärilar.

När Norrtälje kommun växer är det är viktigt att slå vakt om de grönområden som finns och tänka grönt vid förtätning och byggnation av nya bostads- och handelsområden i orter som Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. Både för att klimatanpassa samhällena och för ökad trivsel och livskvalitet.

Centerpartiet vill se fler lummiga orter och bostadsområden för Norrtälje kommuns bästa.

Sofia Händel (C), kommunfullmäktigekandidat

Per Lodenius (C), kommunalråd

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.