Prioritera skolmaten

Det är viktigt att Norrtäljes elever inte hamnar i kläm på grund av de utmaningar som Sverige och den svenska ekonomin står inför. I stället behöver åtgärder vidtas för att kompensera för de ökande kostnaderna, särskilt för de som har det sämst ställt såsom ensamstående och barnfamiljer. En viktig del av detta är att skolorna har tillräckliga ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda tillräckliga portioner av näringsrik skolmat till eleverna.

Tyvärr så nås vi av oroväckande uppgifter som speglar den kärva verklighet vi befinner oss i.
Sex av tio kommuner uppger att eleverna i grundskolan äter mer skolmat i skolan sedan det
ekonomiska läget för hushållen försämrats, visar DN:s enkät som besvarats över 200 kommuner. I synnerhet på måndagar, fredagar och efter lov.

Signaler som vi också får bland skolköken och skolledare i vår kommun. Enligt lag är alla kommuner skyldiga att erbjuda sina grundskoleelever kostnadsfri och näringsrik skolmat. Men med ökade volymer och prishöjningar det senaste året, sätts det en stor press på skolorna som kan ha svårt att få budgeten att gå ihop. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, vilket innebär att den ska hjälpa elever med sämre förutsättningar att nå samma mål som övriga elever. En näringsrik skolmat i tillräckligt stora portioner kan vara en viktig del av detta uppdrag eftersom den kan bidra till att minska matfattigdom och ojämlikhet bland eleverna.

I tider av kris är passivitet inte ett bra ekonomiskt verktyg.

Problemet med regeringens förslag till vårproposition och vårändringsbudget är inte primärt
vad de gör, utan vad de inte gör. Det är bra att regeringen inte häller bensin på
inflationsbrasan. Men det är obegripligt att man underlåter att hälla vatten på densamma. Det
finns saker som finanspolitiken inte bara kan göra, utan som man måste göra.

Kommunerna behöver hjälp att rädda lärare ock skolor. För att mildra konsekvenserna av
ökade kostnader för skolmat föreslår Centerpartiet i sin vårmotion ett statligt ekonomiskt stöd
på 1,2 miljarder kronor portionerat på tre år. Ett förslag som kommer att hjälpa skolorna att
fortsätta erbjuda näringsrik skolmat till eleverna utan att kompromissa med kvaliteten eller
minska portionerna.

Sammanfattningsvis kommer förslaget om kompensation för fördyrad skolmat och en rad
andra satsningar till kommuners lärare och skolor från Centerpartiet och inte från regeringen.
Regeringen verkar inte prioritera kommunernas kostnadsökningar. Därför blir det extra viktigt
för Norrtälje kommuns styre att se över skolbudgeten och säkerställa att de har tillräckliga
resurser för att upprätthålla både hög kvalitet och tillräckliga portioner av skolmaten och
andra viktiga områden.

Anna Eneroth (C), Ledamot i barn- och skolnämnden och kommunfullmäktige
Patrik Dahl (C), Ledamot i utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.