Hela kommunen ska leva och utvecklas

För att alla invånare ska känna sig som likvärdiga kommuninvånare är det viktigt att det finns goda möjligheter till jobb, att integrationen fungerar och att både stad, landsbygd och skärgård erbjuder goda livsmiljöer och likvärdig service. Men formen och sättet, som servicen ges på, kan vara olika.

Kommunikationerna måste vara goda, vare sig det handlar om vägar, busslinjer eller båttrafik. Ett bra bredband är nödvändigt både för invånarna och för företagen.

För att hålla ihop kommunen krävs en god kommunal ekonomi och att den ska vara i balans – det vill säga att det måste finnas tillräckligt med inkomster för att täcka utgifterna för de tjänster invånarna efterfrågar.

Här nedan kan du läsa om:

  • Kommunens ekonomi
  • Landsbygd
  • Skärgård
  • Norrtälje stad växer
  • Kommunikationer
  • Vår närmaste omvärld

Kommunens ekonomi

Det är alltid en påfrestning på kommunens ekonomi att vara i en tillväxtfas, som kommunen är i nu och har varit i under flera år. För att klara investeringar och ge kommuninvånarna bra service behöver Norrtälje kommuns ekonomi växa samtidigt som den ska vara i balans - kostnaderna ska täckas av intäkterna. Varje skattekrona ska användas klokt, så att kommunalskatten inte behöver höjas. När vi blir fler i kommunen påverkar det verksamheten - en rad investeringar ligger framför oss. Det handlar om förskolor, skolor, fler äldreomsorgsplatser, vatten och avlopp och annan kommunal service.

Landsbygd

Alla beslut som tas av kommunen ska landsbygdssäkras. Det innebär att man inför ett beslut alltid ska ställa sig frågan om beslutet har en påverkan på landsbygden. Centerpartiet arbetar för en utveckling som är miljömässigt, klimatmässigt, socialt och ekonomiskt hållbar i hela kommunen. Fler ska få möjlighet att bosätta sig på landsbygden.
De gröna näringarna, jordbruk och skogsbruk, är viktiga i vår kommun. Landsbygdsföretagen utgör en stor del av kommunens näringsliv, med många små och medelstora företag, som skapar arbete och skatteintäkter.

För att få mer lokalt odlade livsmedel i våra offentliga kök, vill vi att kommunen ska dela upphandlingarna i mindre volymer, så att lokala producenter också kan vara med och erbjuda sina produkter. Kommunen behöver då också vara beredd att betala för det mervärde som närodlad mat innebär.

Vår åkermark behövs för att odla livsmedel och foder till djuren, men även energi. Vår betesmark behövs till djuren. Livsmedelsproduktionen är viktig, både ur självförsörjningsgrad men också för att kunna nå målen i Sveriges livsmedelsstrategi. Därför ska värdefull åkermark inte bebyggas eller på annat vis exploateras.

Vi behöver värna det produktiva skogsbruket. Skogen är inte bara en plats för
rekreation utan producerar också material till byggnation, pappersprodukter, energi
med mera.

Centerpartiet har varit drivande för att bilda Landsbygdsrådet. Det är en viktig mötesplats och ett forum för landsbygdens frågor. Vi vill utveckla Landsbygdsrådet ytterligare genom att tydligare involvera det i arbeten och uppdrag som berör landsbygden. Rådet är en viktig förutsättning för att genomföra det antagna Landsbygdsprogrammet.
Kommunen ska öka samarbetet och den löpande dialogen med de lokala utvecklingsgrupperna. Kommunen ska även stimulera bildandet av nya utvecklingsgrupper på fler platser.

Viltet i vår natur är en resurs, men kan också vara ett problem. Det stora antalet vildsvin orsakar skador på skogs- och åkermark, orsakar trafikolyckor och förstör bland annat golfbanor och privata trädgårdar. Vi vill att viltköttet ska kunna serveras i de offentliga köken men även kunna köpas privat. Därför behövs fler lokala vilthanteringsanläggningar så att jägarna kan få möjlighet att avyttra vildsvinsköttet. Även annat vilt, som exempelvis dovhjort, kan bli ett växande problem/potential.

Hästnäringen, som idag sysselsätter många, har stor potential att växa ytterligare. Hästarna bidrar också till att hålla landskapet öppet och levande. Det finns även en potential för hästnäringen inom turism. Centerpartiet vill underlätta för hästföretagare och alla de invånare som har hästen som livsstil, exempelvis genom att arbeta för fler ridvägar och ett hästcentrum.

De gröna näringarna är en förutsättning för en stor biologisk mångfald och ett öppet, varierat landskap, som är ett så viktigt varumärke för landsbygden och skärgården i Norrtälje kommun. På Centerpartiets initiativ har kommunen skapat en e-tjänst för lokala producenter att kunna sälja sina livsmedelsprodukter till kommunens verksamheter. Det är en tjänst vi vill utveckla vidare.

Skärgård

Allmänna kommunikationer samt service måste erbjudas året runt i skärgården. Välplanerade replipunkter på fastlandet med bryggplatser, bilparkeringar, laddplatser och bussförbindelser måste finnas.
Kommunen ska i första hand underlätta för de fastboende i skärgården. Det gäller också att åstadkomma lösningar där även de fritidsboendes köpkraft gagnar det lokala serviceutbudet. De fritidsboende liksom turismen är viktiga för skärgårdens företagare.

Strandskyddet är i grunden viktigt, men tillämpas idag extremt restriktivt av myndigheterna. Därmed hämmas utvecklingen även på öar med fastboende både vad gäller bostäder, verksamhetslokaler och bryggor. Skärgården ges inte möjligheten att ha den fasta befolkning som den bör ha för att bära den grundläggande servicen. Centerpartiet verkar för ett differentierat och flexibelt strandskydd, som tar mer hänsyn till det faktiska skyddsbehovet än de nu alltför rigida reglerna.

Det småskaliga svenska skärgårdsfisket är hotat, bland annat på grund av regler kring arbetsredskap, lönsamhet och krånglig byråkrati. Men även på grund av tillgången på fisk. Det storskaliga industrifisket måste stoppas och populationerna av säl och skarv ska hållas i rimlig balans. Våra fiskare behöver en nystart! Vi vill öka och utveckla det hållbara småskaliga fisket.

Norrtälje stad växer

Norrtälje stad är en tillgång för hela kommunen. Staden har en själ – och den är vi rädda om. Staden växer med nya stadsdelar, vilket också ger en mer attraktiv stadskärna med ett bättre utbud av varor och tjänster samt ett rikare folkliv. För Centerpartiet är det viktigt att utvecklingen och planeringen av ny byggnation sker på ett hållbart sätt.

Vi slår vakt om den genuina bebyggelsen i stadskärnan. Stadens gröna lungor, både stora och små, behövs för att ge en harmonisk och avstressande miljö. Lekplatser och platser för spontana aktiviteter ska finnas.

Centerpartiet vill att det ska finnas en stor bredd i utbudet av bostäder i staden. Det ska finnas hyresrätter, bostadsrätter och egnahem. Kooperativa hyresrätter är en upplåtelseform, som vi idag har ett underskott av i staden.
Små hyresrätter med rimlig hyra behövs för unga vuxna när de ska flytta hemifrån. Även företag och verksamheter har ett behov av att arbetskraft snabbt kan finna en första bostad på orten.

Norrtälje är en lagom stor stad för att många fler skulle kunna använda cykeln för sina dagliga ärenden. Men det måste skapas en mer cykelvänlig miljö i staden och omgivande områden. En miljö som är säker och där cyklisterna inte konkurrerar med andra trafikslag.

Det behövs en parkeringspolitik, som främjar tillväxt och handel i staden. Det ska vara lätt för stadens besökare att hitta en parkeringsplats. Det behövs även bättre parkeringsinformation och parkeringslösningar för de som arbetar i staden.
Parkeringsnormen (antal parkeringsplatser per bostad) vid nybyggnation behöver höjas, för att de boendes behov av parkeringar inte ska hindra de besökande till stadskärnan.

Det behövs även alternativ till att parkera inne i staden. Centerpartiet vill att det byggs ett Resecentrum med parkeringar i flera plan och reseservice vid hållplatsen Campus Roslagen.

Kommunikationer

Norrtälje är till ytan den största kommunen i länet - avstånden inom kommunen är stora. Kommunikationerna till Stockholm, Arlanda, Uppsala och Östhammar är viktiga för kommunens invånare - vare sig de sker med kollektivtrafik eller med bil.

Den slutgiltiga dragningen av väg 77 påverkar Rimbo samhälle, oavsett vilket alternativ det blir. Kommunen påverkar - men Trafikverket beslutar. Det är viktigt för Rimbo att väg 280 läggs om med en förbifart utanför Rimbo. Detta för att undvika den tunga trafiken genom centrum och samhället. Det skapar nya möjligheter för utveckling av Rimbo centrum och tätort.

Roslagsbanan kommer att förlängas till Stockholms Central. Centerpartiet anser att den även bör förlängas från Kårsta via Rö till Rimbo och att den föreslagna förgreningen till Arlanda bör byggas.

Linjen 639 från Hallstavik och Rimbo till Stockholm måste uppgraderas till blåbuss (stombusslinje) med bättre bussar och högre turtäthet.

Centerpartiet arbetar för en direktbuss till Arlanda från Norrtälje via Rimbo och Gottröra. Flygplatsområdets expansion med många nya arbetsplatser gör att det behövs en direkt förbindelse både för de som jobbar där och för flygresenärerna.

För att göra det lättare att använda kollektivtrafiken vill Centerpartiet skapa flera pendlarparkeringar längs de större busslinjerna.

Det har gjorts satsningar på gång- och cykelvägar under mandatperioden. Detta arbete ska intensifieras för att klara ett ökat behov i framtiden. Fler banvallar ska rustas till bra cykelvägar.

Centerpartiet har drivit frågan om anläggningsbidrag till gång- och cykelvägar på privat mark och samfälligheter. Dessa stöd har varit populära och flera föreningar har sökt dem och byggt många kilometer. Men vi vill ju naturligtvis att det ska byggas ytterligare många mil under den kommande mandatperioden.

Vi behöver fler cykelvägar utmed Trafikverkets vägar exempelvis utmed väg 76 från Norrtälje till Svanberga och utmed väg 276 från Norrtälje till Bergshamra. Likaså vill vi att banvallen från Rimbo via Finsta till Norrtälje omvandlas till en gång- och cykelväg. På Centerpartiets initiativ har byggnationen av en cykelväg utmed Vätövägen, från Norrtälje till Upplunda påbörjats. Vi är beredda att ta fler liknande initiativ för fler cykelvägar i kommunen.

Husbilsägandet har ökat och Centerpartiet vill underlätta för besöksnäringen genom fler ställplatser för husbilar och husvagnar runt om i kommunen. Även rastplatser bör byggas för att underlätta turistandet i vår kommun.

Centerpartiet vill att Waxholmsbolagets turtäthet i norra skärgården ökar samt att fler linjer upprättas. Det gäller både sommar- och vintertrafik.

Post- och pakethanteringen till öarna måste samordnas för bättre kvalitet och turtäthet, som gör det möjligt att etablera och driva företag på öarna.

Centerpartiet är positiva till planerna att bygga ut Mellingeholms Flygplats till en regional flygplats för att skapa bättre konkurrenskraft i näringslivet. Det medför också nya arbetstillfällen. Samtidigt måste flygplatsens utveckling vara miljövänlig.

Centerpartiet vill se att hela kommunen förses med bredband i en ännu snabbare takt, inte minst på landsbygden. Vi anser att kommunen bör ta ett större ansvar att samordna detta i områden där de kommersiella företagen inte bygger.

Vår närmaste omvärld

Norrtälje utgör den nordligaste delen av Stockholms län och orienteringen söderut mot huvudstaden är självklar. Men i stora delar av kommunen är det naturligare att söka arbete, utbildning, kultur och annat västerut och norrut – det vill säga runt Arlanda eller i Uppsala län.
Uppsala är Sveriges fjärde största stad med ett stort utbud av kultur, shopping och arbetstillfällen.
Även mot Östhammars kommun finns en påtaglig jobbpendling till intressanta arbetsplatser.

För att hela kommunen ska ha förutsättningar att utvecklas krävs ett utökat samarbete med våra närmaste grannar, så att kommungränsen inte utgör ett administrativt hinder.

Arlanda är arbetsplats för många av kommunens invånare. Resandet med flyg kommer efter pandemin återigen att öka. Centerpartiets målsättning är att flygets miljöpåverkan ska minskas genom teknisk utveckling – bland annat genom en ökande inblandning av fossilfritt bränsle och bättre kollektivtrafik till flygplatsen. I förhandlingarna med SL arbetar Centerpartiet för en direktbuss från Norrtälje via Rimbo och Gottröra till Arlanda.

Som en del i en ökad integrering med Arlanda och Uppsala, vill vi också öka bostadsbyggandet i kommunens västra delar.
Arlanda är ett riksintresse vars så kallade bullermatta hindrar bygglov framför allt i Närtuna. Centerpartiet vill att kommunen tillsätter en arbetsgrupp, som i samarbete med andra kommuner som påverkas av riksintresset Arlanda, utreder möjligheterna att få till förändringar i restriktionerna. Gruppen bör också utreda alternativa möjligheter för Närtuna, till exempel förutsättningarna för ett verksamhetsområde för exempelvis lättare industri och lagerlokaler.

Norrtälje kommun är Sveriges port österut. Kapellskär är en av Sveriges största hamnar med trafik till Finland, Baltikum och inte minst Åland, som också trafikeras via Grisslehamn. Centerpartiet vill se ett utökat samarbete med Åland avseende bland annat arbete, utbildning, kultur och företagande. Det finns stor potential i att se våra två områden mer som en samlad region.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.