Kultur, idrott och fritid

Kulturens och föreningslivets roll är att stärka människor, utveckla samhället och
fördjupa demokratin. Det görs bland annat genom att tillhandahålla mötesplatser som
bibliotek, museer, badhus, idrottsanläggningar, ungdomsgårdar, kulturverksamheter
och genom att fördela stöd till föreningar. Centerpartiet vill stärka den inriktningen.

För att kultur och idrott ska vara mer tillgänglig för alla behöver den finnas nära och
dessutom göras lättillgänglig. Kulturutbudet inom vård och omsorg ska utvecklas. Till
exempel kan kommunens konstverk användas i högre grad inom vården och
omsorgen.

Här nedan kan du läsa om:

  • Kultur i hela kommunen
  • Lyft idrottens föreningsliv

Kultur i hela kommunen

Kulturens och föreningarnas mötesplatser bidrar till kreativa orter, som människor gärna vill besöka, leva och verka i. Våra bygdegårdar är ett bra exempel på en sådan mötesplats. Likaså hembygdsgårdarna, som har en viktig roll att visa upp vårt kulturarv. Både stödet till bygdegårdar och hembygdsgårdar behöver stärkas.

Studieförbunden ska fortsätta att vara en viktig resurs för folkbildningen i kommunen. Men även vara en aktör i projekt, kulturarrangemang och andra aktiviteter.

När man talar om kultur, glöms motorintresset ofta bort. Det är en del av Norrtäljes kulturidentitet och en fritidsaktivitet som engagerar i alla åldrar. Centerpartiet vill lyfta fram behovet, för särskilt de yngre motorintresserade, att ha en asfalterad plats att mötas på.

Skolbiblioteken och folkbiblioteken vill Centerpartiet samordna så att personal, lokaler och kommunens bokbuss kan utnyttjas bättre.

Arbetet med Skapande skola ska fortsätta liksom att kulturskolornas verksamheter ska
finnas tillgängliga i hela kommunen.

Lyft idrottens föreningsliv

En stor del av kommunens kultur och idrott bedrivs av ideella föreningar och stiftelser. För detta utgår bland annat bidrag till att hålla anläggningarna i gott skick. Centerpartiet ser ett behov av att öka anläggningsbidragen.

Vissa inomhushallar, främst i Norrtälje stad, har ont om lediga tider att boka för föreningar. Centerpartiet vill se över villkoren för inte minst de yngre att kunna boka även de attraktiva tiderna. Dessutom behövs fler inomhushallar i de områden där efterfrågan är stor.

Idrott ska inte bara vara att tävla. Det måste också ges utrymme för motion och lek utan prestationskrav. Även sådan verksamhet måste ges utrymme i inomhushallarna. Därutöver vill vi också skapa fler platser för spontanidrott till exempel i form av aktivitetsplatser utspridda i staden och kommunens tätbebyggda områden.

Det ska finnas god tillgång till rid-, gång och cykelvägar – även på landsbygden.

Centerpartiet arbetar för att kommunen ska instifta ett lokalt Fair Play-pris för idrottsföreningar. Huvudsyftet med Fair Play är att skapa en lugn, trygg och utvecklande match- och träningsmiljö för barn och ungdomar. Fokus ska ligga på glädje, gemenskap och allas lika värde.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.