Skola och utbildning

Barn och ungdomarna är vår framtid och att ge alla barn en bra utbildning är den
viktigaste pusselbiten för det livslånga lärandet och för att förebygga både ohälsa,
kriminalitet och utanförskap. En god skola och utbildning ger individen verktygen att
förverkliga sina mål i livet.

Här kan du läsa om:

  • Förskolan
  • Grundskolan
  • Gymnasieskolan
  • Grundsärskolan och gymnasiesärslolan
  • Högre utbildning

Förskolan

Centerpartiet vill att förskolor och grundskolor ska hålla högsta kvalitet i hela vår kommun. Varje barn ska få hjälp och stöd att nå sin egen fulla potential. Tidiga insatser redan i förskolan är avgörande för att verkligen ge alla barn chansen att lyckas i skolan. För att uppnå detta behöver det finnas fler behörig personal per barngrupp eller mindre grupper. Dessutom behövs resursförskolor på fler platser i kommunen.

Även de som har skiftarbete ska kunna använda förskolans tjänster och vi vill därför se en kommunal förskola med nattis i centrala Norrtälje.

Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde, vilket innebär att viss samhällsservice ska kunna tillhandahållas på finska. Bland annat ska de som så önskar kunna erbjudas plats i förskoleverksamhet där hela eller delar av verksamheten bedrivs på finska. Det är viktigt för Centerpartiet att det finns tillräckligt med förskoleklasser med sverigefinsk inriktning.

Grundskolan

Alla barn ska ges möjlighet att lyckas i grundskolan med rätt hjälp och stöd oavsett om det är specialpedagog, resursklass eller mindre studiegrupp som behövs. Norrtälje kommun behöver minst en ytterligare resursskola. Men det är också lika viktigt att de som ligger lite före ska kunna få tillräckliga utmaningar för att fortsätta att stimuleras och utvecklas.

Vi vill renodla läraruppdraget till att fokusera på elevens lärande och utveckling och minimera administrativa kringuppgifter.

Skolan ska i samverkan med det lokala kultur- och föreningslivet ge eleverna möjlighet att utvecklas även efter skoldagens slut.

Elevhälsovården ska stärkas i hela kommunen. Ett effektivt förebyggande arbete ska ske genom samverkan mellan de verksamheter som finns närmast barn och ungdomar.

Upphandlingen av skolskjutsar ska göras med fokus på leveranskvalitet. Inget barn ska behöva stå och vänta på en skolskjuts som inte kommer eller känna sig otrygg under sin resa.

Skolorna ska rustas upp med fina omklädningsrum med enskilda duschar och en trygg miljö.

Centerpartiet vill öka andelen lokalproducerad mat som tillagas på plats i skolans kök. Måltiden har också en pedagogisk funktion att lära ut varifrån maten kommer och hur den produceras.

Skolbiblioteken fyller en viktig funktion och ska kunna erbjudas i hela kommunen utifrån varje skolas egna behov.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan i Norrtälje kommun ska ha ett brett utbildningsutbud och attraktiva utbildningar, så att alla gymnasieelever ska kunna gå vidare till arbete, yrkesutbildning eller högre studier. I samverkan mellan kommunen och de enskilda gymnasieskolorna, ska eleverna erbjudas så många program som möjligt.

Rodengymnasiet behöver rustas upp och fler parkeringsplatser för eleverna behövs.

Norrtälje har av tradition väl utbyggda yrkeslinjer på gymnasiet. Alla elever som går på dessa måste ges möjlighet att kunna få behörighet till högskolestudier.

Centerpartiet vill skapa en gymnasial utbildning med inriktning mot vattenteknik (Watertech). Norrtälje är en lämplig plats för en sådan utbildning eftersom vi har flest enskilda vattentäkter och avlopp av alla Sveriges kommuner. Idag bedrivs forskning både på Erkenlaboratoriet och Utvecklingscentrum för vatten (UCV) och de skulle kunna samverka med ett specialiserat gymnasieprogram.

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Att möta, bemöta och utmana elever som har kognitiva utmaningar kräver kompetent personal som brinner för sitt uppdrag och ändamålsenliga lokaler för att hålla en hög kvalitet.

Gymnasiesärskolans verksamhet ska vara en naturligt integrerad del i Rodengymnasiet. Programutbudet för gymnasiesärskolan ska tas fram utifrån elevernas önskemål och behov, i samverkan med föräldrar och vårdnadshavare.
Möjlighet till arbete eller vidare studier för den som gått gymnasiesärskolan måste förbättras.

Högre utbildning

Centerpartiet vill satsa på fler möjligheter till högre utbildningar i kommunen.

Vi vill fortsätta att utveckla tekniskt basår både i Hallstavik och Norrtälje, som gör att fler får möjlighet till ingenjörsutbildningar.

Ännu fler högskoleutbildningar ska erbjudas, där studiegruppen läser lokalt i Norrtälje kommun.

Satsa på fler yrkeshögskoleutbildningar på Campus Roslagen, både för vidareutbildning i ett befintligt yrke eller ett helt nytt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.