Trygghet i hela kommunen

Barn ska ha en god uppväxtmiljö. Därför vill Centerpartiet låta barnperspektivet
genomsyra alla beslut. Tidig upptäckt av barn och ungdomar, som riskerar att utveckla
ett skadligt beteende, är en nyckel till att kunna förebygga ett framtida utanförskap.

Här kan du läsa om:

  • Trygghet i vardagen
  • Migration och integration
  • HBTQI

Trygghet i vardagen

Öppna förskolor behövs i hela kommunen som en viktig aktivitet för både barn och föräldrar.

Centerpartiet anser att ”Vuxna på byn” (kvällsvandringar) är en viktig verksamhet och deras insats bör fortsatt stödjas av kommunen.

Centerpartiet stödjer ett brottsförebyggande arbete där kommunen, polisen, övriga myndigheter, den ideella sektorn och näringslivet samarbetar. Detta för att minska brottsligheten och öka den upplevda tryggheten. Det ska vara tryggt att vistas utomhus var man än bor i kommunen. Centerpartiet stödjer arbetet som TinK (Trygg i Norrtälje kommun) ansvarar för. Den nyligen inrättade trygghetsfonden bidrar till att det lokala föreningslivet kan söka pengar för trygghetsskapande åtgärder.

Trygghet vid området runt Norrtälje busstation är viktig. Fler fältassistenter och poliser måste arbeta runt stationen. Även den fysiska miljön behöver ses över. Inom tätbebyggda områden ska arbetet fortsätta med att göra den fysiska miljön tryggare genom åtgärder som till exempel bättre belysning, undanröjande av skymmande växtlighet med mera.

Emellanåt framförs idéer om att i den lokala ordningsstadgan införa en tillståndsplikt för så kallad passiv penninginsamling. Det blir då en extra uppgift för polisen att hantera. För ett tryggare Norrtälje behöver polisen resurserna till att motverka verkliga brott, inte minst för att få bort den grova organiserade brottsligheten.
Vi anser att det är orimligt att göra det kriminellt att be om hjälp och med det lägga resurser och administration på att lagföra människor som tigger utan tillstånd. En människa som tigger utanför en butik är i sig inget hot mot tryggheten. Om en individ uppträder aggressivt eller hotfullt mot andra människor i våra tätorter finns redan idag lagstiftning för att polisen ska kunna agera. Centerpartiet tar tydligt avstånd varje förslag att införa tiggeriförbud.

Migration och integration

Centerpartiet verkar för att kommunen ska ha en öppen och välkomnande attityd till de flyktingar som anländer till kommunen.

Allt fler människor migrerar och många av dessa flyr från krig och förtryck. Medmänsklighet är utgångspunkten för allt vi tycker och gör. Asylrätten ska värnas och barn ska ha rätt att förenas med sina föräldrar.

Kriget i Ukraina har lett till fasansfulla övergrepp på människor som har tvingats fly, även till vår kommun. Människor vill hjälpa. Civilsamhället och enskilda individer ska ha möjlighet att välkomna människor som söker sig till Sverige. Kommunen har en viktig roll i mottagandet, bland annat genom att erbjuda skola och omsorg. Kommunen behöver utveckla samarbetet än mer med civilsamhället, arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet.

Nya, långväga rospiggar berikar vår kommun och kan bidra till att minska den brist på arbetskraft som präglar många branscher. För att uppnå det krävs att dessa individer får chans att lära sig svenska och snabbt börjar jobba eller studera, vare sig man planerar att stanna en kortare tid eller för gott.

HBTQIA

HBTQIA, förkortningen står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter, intersexvariationer och asexuella.

Alla i Norrtälje kommun har rätt att känna sig trygga med att kunna leva med den sexualitet man själv identifierar sig med. Centerpartiet värnar om HBTQIA-personers trygghet, både i privatliv, arbetsliv och i kommunens verksamheter. Kunskaperna om HBTQIA-personers situation måste öka och vi vill att kommunen har ett inkluderande arbetssätt. Skolan är en särskilt viktig plats, som måste erbjuda en trygg, säker och identitetsstärkande miljö.

Personer som identifierar sig som HBTQIA löper en större risk att drabbas av psykisk ohälsa. En starkt bidragande orsak till det är gruppens större utsatthet för diskriminering och hat. I alla livets delar har man, oavsett om man identifierar sig som HBTQIA eller ej, rätt till en värdig behandling, hos BVC, skolan, socialtjänsten, på jobbet och i äldreomsorgen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.