Vård och omsorg

Centerpartiet arbetar för att ge alla den bästa livskvaliteten inom vården och omsorgen.
Norrtälje-modellen betyder att regionens sjukvårdsresurser och kommunens omsorgsarbete har samordnats under samma hatt. Det har bland annat resulterat i att
äldre inte blir liggande kvar på sjukhuset längre än nödvändigt. Det ska vara enkelt att
vara patient och omsorgstagare. Centerpartiet vill se en fortsatt utveckling av Norrtälje-modellen för ökad trygghet.
Samtidigt som vi vill ha valmöjlighet för patienten måste det även finnas möjlighet till
sammanhållna vårdkedjor. Centerpartiet vill att patienterna ska ha större möjlighet att
träffa samma läkare. Med Tiohundra AB och flera andra privata aktörer är samordning
mycket viktig.
Långa resvägar och glest mellan patienterna gör att det måste få kosta mer per
hembesök i hemtjänsten och hemsjukvården på landsbygden. Norrtälje har därför
högre kostnader än många andra kommuner. Centerpartiet vill utvärdera möjligheten
att utveckla fler filialer till befintliga vårdcentraler för vård närmare patienten.

Här nedan kan du läsa om:

  • Vård och omsorg nära dig
  • Primärvården
  • Omsorg om äldre
  • Sjukhuset
  • Psykiatrisk vård
  • Stöd och service till dig med funktionsnedsättning
  • En god folkhälsa

Primärvården

Vårdcentraler, barna- och mödravårdscentraler ska finnas över hela kommunen, med gemensamma journalsystem. Snabba akuttider på vårdcentralerna kan minska trycket på sjukhusets akutmottagning.

Centerpartiet vill att vårdcentralerna får ett geografiskt ansvar hoplänkade med hemsjukvård och hemtjänst, vilket möjliggör hembesök. Primärvården behöver stärkas så att andelen av regionens sjukvårdsbudget ökar från dagens 17% till 25%. Det möjliggör att varje patient får en fast namngiven läkare som därmed får god personkännedom om sina patienter, vilket framför allt gynnar alla med stora vårdbehov. Detta kommer att leda till att vårdcentralerna blir navet i sjukvården på riktigt och kan hjälpa till att förebygga den fysiska och psykiska ohälsan som ökan
under flera år.

Centerpartiet har varit drivande för att införa en mammografibuss. Målsättningen är att underlätta för de som bor på landsbygden och att fler därmed genomgår kontrollerna. Den nuvarande ordningen, där kvinnor måste planera in en heldagsutflykt till Stockholm för att kunna genomföra undersökningen, är inte acceptabel.

Rekrytering av läkare och sjuksköterskor ska underlättas genom att tidsbegränsade tjänstebostäder tillhandahålls. Utbildningsplatserna för sjuksköterskor och undersköterskor ska bli fler.

Omsorg om äldre

Antalet kommuninvånare i åldrarna över 70 år förväntas öka markant och det medför nya utmaningar i framtiden. Vi lever längre och är friskare tack vare allt bättre vårdmöjligheter. Norrtälje-modellen är en väl fungerande samordning av vård och omsorg. Centerpartiet verkar för en god äldreomsorg med säkerställd kvalitet i hela kommunen. Vi vill se en fast läkarkontakt på särskilda boenden. Många anhöriga deltar också i vård- och omsorgskedjan och anhörigstödet behöver därför byggas ut och förbättras.

Många efterfrågar ett tryggare boende på äldre dar. Vi vill fortsätta utveckla nya former
av boenden för äldre, som exempelvis trygghetsboende - boenden där det finns
möjlighet till service och gemensamma aktiviteter.

Centerpartiet vill ha en samordnare för att hemservicetjänster ska kunna komma till stånd utanför dagens strikta biståndsbedömning. I hemtjänsten och hemsjukvården ska omsorgstagaren i så stor omfattning som möjligt möta samma människor - det är en avgörande trygghetsfaktor.

Sjukhuset

Norrtälje växer och vården ska erbjudas nära dig. Norrtälje sjukhus kapacitet behöver ökas. Vi kommer därför att arbeta för att det byggs ut med nya moderna lokaler för att kunna erbjuda framtidens hälso- och sjukvård. Både akutmottagningen och närakuten behöver byggas ut. Vårt sjukhus ska vara i framkant när det gäller vården och vara en attraktiv arbetsplats.

Det ska vara möjligt att föda i Norrtälje! Möjligheterna till en barnmorskeledd förlossningsavdelning behöver utredas närmare.

Psykiatrisk vård

Den psykiatriska vården är sedan länge överbelastad, dels på grund av ökande psykisk ohälsa, framför allt bland yngre, och dels på grund av att behovet av neuropsykiatriska utredningar har ökat liksom behovet av stöd och medicinering en tid därefter.
Genom Norrtälje-modellen vill vi ytterligare stärka samverkan och samordningen i hela
vårdkedjan. Ingen ska falla mellan stolarna!
För Centerpartiet är barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) ett prioriterat område.

Stöd och service till dig med funktionsnedsättning

Centerpartiet anser att kommuninvånare med funktionsnedsättning ska ha ökad rätt att bestämma över innehållet i sitt stöd, sin hjälp och sin service. Varje invånare har rätt till ett fullvärdigt liv utifrån sina egna behov. Kommunen har ett särskilt ansvar att göra samhället tillgängligt för alla.

Centerpartiet vill se över ersättningen för den kommunala assistansen med utgångspunkt i hur den enskilda individens valfrihet kan garanteras.

Vi är övertygade om att ett steg mot full delaktighet är möjligheten att kunna försörja sig genom eget arbete. Därför är det viktigt att ha möjlighet att kunna jobba utifrån sin arbetsförmåga. Det behövs också bättre möjligheter till livslångt lärande. Utbildning ger bättre villkor på arbetsmarknaden och därmed större delaktighet i samhället.

Norrtälje kommun behöver stärka sitt arbete inom funktionshinderfrågorna. Vi vill lyfta dessa frågor högre upp på dagordningen genom att tillsätta en ombudsman för funktionshinderfrågor.

En god folkhälsa

Trots att det redan genomförs mycket förebyggande arbete i Norrtälje, så har vi stora utmaningar med höga ohälsotal.
En god folkhälsa kan delvis förebygga fysisk och psykisk ohälsa. Kommunens uppgift är att främja invånarnas möjligheter till en sund livsstil. Det handlar bland annat om kost, motion och regelbundna vanor. Det ska vara lätt att motionera; gång- och cykelvägar är viktiga. Tillgång till idrottshallar och ytor för spontanidrott och lek är viktiga för att främja folkhälsan. Maten som serveras genom kommunens försorg ska vara god och näringsriktig.
Den goda grunden ska läggas tidigt, därför har skolan och elevhälsovården en nyckelroll. Centerpartiet vill fortsatt aktivt arbeta för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i hela kommunen.
Föreningslivet bidrar genom att möjliggöra många aktiviteter, men ger också invånarna möjligheter att vara med och påverka, vilket också är en viktig folkhälsoaspekt.

Flera av dessa ämnen behandlas på andra platser i det här häftet. Det viktiga är att
alla kommunala beslut ska inkludera folkhälsoperspektivet, där så är tillämpligt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.