Vårt program i punktform

Kort och gott! En sammanfattning i punktform

Vi kan bidra till klimat- och miljömålen

Klimat

 • Med aktivare energirådgivning vill vi att invånarna i högre grad ska kunna bidra till att mer energi produceras och att energiförbrukningen minskas.
 • Kommunens fordonspark ska fortsatt ställas om till biogas och el. Detta ska också vara ett kriterium vid kommunens upphandlingar.
 • Kommunen behöver fler laddplatser för elbilar och tankställen för biogas och vätgas.
 • Fler pendlarparkeringar ska byggas och de befintliga utökas där behovet är
  stort.
 • Fortsatt satsning på kommunens byggnader avseende energibesparande åtgärder och förnybar energiproduktion.
 • Kommunen ska bejaka vindkraftsparker till havs.
 • Utveckla användandet av vätgas som en lagringsmetod för energi.
 • Stimulera produktionen av biogas.
 • Norrtälje behöver en tydlig träbyggnadsstrategi.
 • Vid allt kommunalt byggande ska möjligheten att bygga i trä prövas.
 • Möjligheten att redan i detaljplanearbetet förbereda för trähus måste tas tillvara.

Miljö

 • Gör rejäla satsningar på avloppsreningsverken, för att minska utsläppet av miljöfarliga ämnen. Sträva efter att de certifieras.
 • Avsätta medel för att restaurera sjöar.
 • Enskilda och samfälligheters avloppslösningar ska tillåtas att använda modern teknik för lokala lösningar.
 • Dagvattenhanteringen behöver förbättras med dagvattendammar och infiltrationsytor.
 • Återanvändning och återvinning ska stimuleras genom satsningar på återvinningscentralerna.
 • Fler gång- och cykelvägar ska byggas i hela kommunen, i synnerhet runt skolor, idrottsplatser, bad och större busshållplatser. Gärna genom att fler söker det anläggningsbidrag som finns.

Värdefulla natur- och kulturmiljöer

 • De bästa åkermarkerna ska undantas från exploatering.
 • Lantbrukarna måste fortsatt ges möjlighet att bruka jorden och skogen med moderna metoder.
 • Skapa ett Science Center på Färsna Gård.
 • Kommunen ska göra de egna skogarna mer tillgängliga för invånarnas aktiviteter.
 • Lyft fram och tillgängliggör kommunens intressanta forn- och kulturlämningar.

Närodlad mat

 • Andelen tillagningskök i skolor och omsorg ska öka.
 • Köttet i de offentliga köken ska komma från djur som levt ett bra djurliv.
 • Råvaror ska i största möjliga utsträckning komma från närområdet.
 • Kontroll av vildsvinskött ska ske lokalt så att köttet kan säljas till lokala butiker och restauranger.

Hela kommunen ska leva och utvecklas

Kommunens ekonomi

 • Kommunens ekonomi ska vara i balans för att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling.
 • Kommunalskatten bör inte höjas.

Landsbygd

 • Alla beslut som tas av kommunen ska landsbygdssäkras
 • Centerpartiet vill att kommunen ska dela upphandlingarna i mindre volymer, så att lokala producenter också kan erbjuda sina produkter.
 • God åkermark ska inte bebyggas eller på annat vis exploateras.
 • Värna det produktiva skogsbruket.
 • Fortsätt att utveckla det goda arbetet i Landsbygdsrådet.
 • Arbeta för fler närproducerade livsmedel, inklusive viltkött i det offentliga köket.
 • Underlätta för jägare att få avsättning för viltköttet.
 • Åtgärder ska vidtas för att underlätta för hästföretagare och alla de invånare som har hästen som livsstil, exempelvis genom att stimulera anläggning av ridvägar samt att det byggs ett hästcentrum.

Skärgård

 • Allmänna kommunikationer samt service måste erbjudas året runt i skärgården.
 • Centerpartiet verkar för ett differentierat och flexibelt strandskydd.
 • Förbättra förutsättningarna för det kustnära och småskaliga fisket.
 • Det storskaliga industrifisket måste stoppas.
 • Populationen av skarv och säl ska hållas i rimlig balans.

Norrtälje stad växer

 • Centerpartiet värnar om stadskärnan, stadens gröna lungor samt platser för rekreation.
 • En större bredd av bostadstyper ska finnas i utbudet.
 • Det måste skapas en mer cykelvänlig miljö i staden och omgivande områden.
 • Parkeringsnormen behöver höjas, så att de boende inte hindrar besökande i staden att parkera.
 • Ett parkeringshus med resecentrum vid Campus Roslagen, södra infarten ska
  byggas.

Kommunikationer

 • Väg 280 läggs om med en förbifart utanför Rimbo.
 • Roslagsbanan ska förlängas från Kårsta via Rö till Rimbo.
 • Busslinje 639 måste uppgraderas till en stombusslinje.
 • Direktbuss från Norrtälje till Arlanda via Rimbo och Gottröra.
 • Underlätta användandet av kollektivtrafiken genom att anlägga fler pendlarparkeringar.
 • Ytterligare satsningar ska göras på gång- och cykelvägar, både i tätorterna och på landsbygden.
 • Skapa fler ställplatser för husbilar och husvagnar samt anlägg fler rastplatser längs vägarna.
 • Post och pakethanteringen till öarna måste förbättras.
 • Kommunen måste ta ett ansvar för bredbandsfiber till de platser som de kommersiella aktörerna inte täcker in.

Vår närmaste omvärld

 • Vad gäller Roslagsbanans utbyggnad via Rö till Rimbo bör kommunen aktivt samverka med Vallentuna.
 • Bostadsbyggandet i de västra kommundelarna kring väg 77 bör öka.
 • Förbättra kommunikationerna till Uppsala, Arlanda och Östhammar.
 • Tillsätt en arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna att utveckla Närtunaområdet.
 • Norrtälje är Sveriges port österut, vi vill utöka samarbetet med Åland.

Företagande och arbete

Jobb i hela kommunen

 • Upphandlingar ska delas upp i mindre delar, så att små företag kan konkurrera.
 • Centerpartiet vill att kommunen ska ta fler fram planer för verksamhetsområden för industri och handel i alla delar av kommunen.
 • Lärlingsjobb ska utvecklas i samarbete med företag och kommunal verksamhet.
 • Kommunen ska medverka till att fler får sommarjobb i de kommunala verksamheterna och i de lokala företagen.
 • Kommunen ska erbjuda UF-verksamhet (Ung Företagsamhet) för alla gymnasieelever.
 • Kommunen behöver ta ett större ansvar för samordningen av bredbandsutbyggnaden där kommersiella företag inte bygger.
 • Centerpartiet vill verka för att fler högskole- och yrkesutbildningar förläggs till kommunen.
 • Centerpartiet vill verka för ett water science center som kan locka företag och entreprenörer inom vattenteknik.

Vård och omsorg

Vård och omsorg nära dig

 • Fler filialer behövs till befintliga vårdcentraler, så att vården ska kunna erbjudas närmare patienten.
 • Centerpartiet vill att patienterna ska ha större möjlighet att träffa samma
  vårdpersonal vid sina besök.

Primärvården

 • Vi arbetar för fler mobila vårdlösningar (mammografibuss, mobil röntgen, läkare med mera) för hembesök i de yttre delarna av kommunen.
 • Vårdcentraler med fast läkarkontakt ska finnas nära dig.
 • Primärvård, barnavård och mödravård samt sjukgymnast ska finnas nära dig.
 • Norrtälje-modellen med samordning av vård och omsorg vill vi ska vidareutvecklas med hemtjänst och hemsjukvård knutet till en vårdcentral.
 • Vi kommer att arbeta för att förstärka läkarmottagningarna som första instans till psykiatrin.
 • Tidsbegränsade tjänstebostäder behövs för att underlätta rekrytering av läkare
  och sjuksköterskor.

Omsorg om äldre

 • God äldreomsorg med säkerställd kvalitet i hela kommunen.
 • Vi arbetar för fler boenden av olika slag för äldre att välja mellan.
 • Det ska finnas en samordnare för hemtjänstservice.
 • Anhörigstödet behöver byggas ut och förbättras.
 • I hemtjänsten och hemsjukvården ska brukaren i så stor omfattning som möjligt möta samma personal.

Sjukhuset

 • Akutmottagningen och närakuten behöver byggas ut.
 • Sjukhusets kapacitet behöver ökas och mer ändamålsenliga lokaler skapas.
 • Möjligheterna till en barnmorskeledd förlossningsavdelning behöver utredas.

Psykiatrisk vård

 • Psykiatriska och barnpsykiatriska vårdkedjan ska genom Norrtälje-modellen stärkas.

Stöd och service till dig med funktionsnedsättning

 • Ökad rätt att själv bestämma över innehållet i stöd som ges.
 • Införa en ombudsman för funktionshinderfrågor.
 • Skapa ökade möjligheter till jobb och sysselsättning.
 • Ökade möjligheter till eftergymnasial utbildning.

En god folkhälsa

 • Alla kommunala beslut ska inkludera folkhälsoperspektivet.

Trygghet i hela kommunen


Trygghet i vardagen

 • Barnperspektivet ska genomsyra alla kommunens beslut.
 • Öppna förskolor i hela kommunen.
 • Fler fältare och poliser vid busstationen.
 • Vi ska fortsätta med insatser som gör att den fysiska miljön upplevs tryggare.
 • Centerpartiet tar tydligt avstånd från varje förslag att införa tiggeriförbud.

Migration och integration

 • Kommunen behöver utveckla samarbetet kring integrationen med civilsamhället, arbetsförmedlingen och näringslivet.

HBTQIA

 • Alla i Norrtälje kommun har rätt att känna sig trygga med att kunna leva med den sexualitet man själv identifierar sig med.
 • Kommunen ska ha ett inkluderande arbetssätt.


Skola och utbildning

Förskolan

 • Öka andelen förskolelärare per barngrupp eller minska grupperna.
 • Skapa resursförskolor på flera ställen i kommunen.
 • Säkerställ att det finns en kommunal förskola med nattis i centrala Norrtälje.
 • Säkerställ att det finns minst en tvåspråkig förskoleavdelning med det nationella minoritetsspråket finska.

Grundskolan

 • Alla barn ska ges möjlighet att lyckas i grundskolan med rätt hjälp och stöd oavsett om det är specialpedagog, resursklass eller mindre studiegrupp som behövs.
 • Skolan ska i samverkan med det lokala kultur- och föreningslivet ge eleverna möjlighet att utvecklas även efter skoldagens slut.
 • Upphandlingen av skolskjutsar ska göras med fokus på leveranskvalitet.
 • Varje skola rustas upp med fina omklädningsrum med enskilda duschar och en i övrigt trygg miljö.
 • Skapa ytterligare en resursskola i Norrtälje kommun.
 • Fortsatt satsning på barn- och elevhälsan.
 • Öka samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och elevhälsan och socialtjänsten.
 • Mer närproducerad mat tillagad på plats och gärna i lokala tillagningskök.
 • Värna elevernas tillgång till skolbibliotek i hela kommunen.

Gymnasieskolan

 • Skapa en gymnasial utbildning med inriktning mot vattenteknik (Watertech).
 • Alla yrkeslinjestudenter ska ges möjlighet att få behörighet till högskola.
 • Rodengymnasiet ska rustas upp och tillgång till parkeringsplatser för eleverna måste säkerställas.

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan

 • Grundsärskolans behöver få bättre, ändamålsenliga lokaler för befintlig undervisning och för ett ökat elevantal.
 • Gymnasiesärskolans verksamhet ska vara en naturligt integrerad del i Rodengymnasiet.
 • Programutbudet för gymnasiesärskolan ska tas fram utifrån elevernas önskemål och behov, i samverkan med föräldrar och vårdnadshavare.
 • Möjligheter till arbete och vidare studier måste förbättras.

Högre utbildning

 • Fortsätt att utveckla tekniskt basår både i Hallstavik och Norrtälje, som gör att fler får möjlighet till ingenjörsutbildningar.
 • Erbjuda ännu fler högskoleutbildningar, där studiegruppen läser lokalt i Norrtälje kommun.
 • Satsa på fler yrkeshögskoleutbildningar på Campus Roslagen, både för vidareutbildning i ett befintligt yrke eller ett helt nytt.

Ung i Norrtälje kommun

 • Centerpartiet ska verka för att det skapas bostäder som ungdomar har råd med och har en kötid som är rimlig.
 • Centerpartiet ska verka för att kommunen bygger ett nytt U-hus i samråd med ungdomarna.
 • Centerpartiet ska fortsätta arbetet med att etablera ett ungdomsråd.


Demokrati

Värna och utveckla demokratin

 • Kommunen ska stödja ett rikt föreningsliv som verkar i demokratisk anda.
 • Medborgarnas möjlighet att komma med förslag bör ökas. Den befintliga funktionen med e-förslag ska vidareutvecklas.

Finskt förvaltningsområde

 • Äldreomsorg i form av exempelvis tvåspråkig verksamhet måste bli verklighet.
 • Informationen om rätten för eleverna att få modersmålsundervisning i finska måste bli bättre till både vårdnadshavare och elever.
 • Verka för att även KSON ingår i det finska förvaltningsområdet.

Kultur, idrott och fritid

 • Kultur och idrott ska vara tillgängligt för alla i hela kommunen oberoende var man bor eller vilka förutsättningar man har.

Kultur i hela kommunen

 • Centerpartiet vill ge unga motorintresserade en asfalterad plats att mötas på.
 • Centerpartiet vill samordna skol- och folkbiblioteken bättre så resurserna kan användas effektivare.
 • Arbetet med Skapande skola ska fortsätta liksom att kulturskolornas verksamheter ska finnas tillgängliga i hela kommunen.
 • Studieförbunden ska fortsätta att vara en viktig resurs för folkbildningen i kommunen.
 • Kulturutbudet inom vård och omsorg ska utvecklas. Till exempel kan kommunens konstverk användas i högre grad på inom vården och omsorgen.
 • Hembygdsgårdarnas och bygdegårdarnas viktiga roll behöver stärkas.

Lyft idrottens föreningar

 • Anläggningsbidragen till ideella föreningar och stiftelser behöver ökas för att hjälpa till att hålla deras anläggningar i ett gott skick.
 • Bygg fler inomhushallar, där behoven är som störst.
 • Se över systemen för tilldelning av tider i inomhushallarna, så att de attraktiva tiderna fördelas rättvis och inte bara till tävlingsinriktade aktiviteter.
 • Fair Play pris bör instiftas i kommunen.
 • Det ska finnas möjligheter att utöva spontanidrott i hela kommunen.
 • Det ska finnas god tillgång till rid-, gång- och cykelvägar – även på
  landsbygden.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.