Vi kan bidra till klimat- och miljömålen

Sveriges klimatmål är att vi senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Centerpartiet står för framtidstro. Nyckeln till en hållbar framtid är moderna lösningar,
teknisk utveckling och en seriös strävan att förbättra förutsättningarna att uppnå målen
för klimatet och miljön. Kommunen ska ta ett ansvar för sin egen verksamhet, men
också göra det möjligt och enkelt för invånarna att göra smarta klimat- och miljöval. I
kommunen finns rika naturresurser i form av odlingsmark, betesmark och skogar, som
kan bidra med förnybara produkter i den omställning som Sverige just nu genomgår.

Här nedan kan du läsa om:

  • Klimat
  • Miljö
  • Värdefulla natur- och kulturmiljöer
  • Närodlad mat

Klimat

Utsläppen av växthusgaser som påverkar jordens uppvärmning (ofta uttryckt som koldioxidekvivalenter) är den viktigaste faktorn som påverkar klimatet. Centerpartiet har därför bidragit till att ta fram ett miljö- och klimatprogram för kommunens egen verksamhet. Vi vill att programmet ska tillämpas så att kommunens inköp och upphandlingar ska göras med större hänsyn till påverkan på klimat och miljö.

Kommunens egna transporter ska styras över till elbilar och biogasbilar. Liknande krav ska också vara en väsentlig faktor i kommunens upphandlingar.

I det kommunala fastighetsbeståndet ska arbetet påskyndas avseende utbyte till energisnål teknik och installationer av solfångare/solceller på lämpliga tak.

Centerpartiet vill också ge invånarna större möjligheter att göra klimatsmarta och miljövänliga val genom en aktivare energirådgivning.

Lokal produktion av energi genom solceller, vindkraftverk samt biogas och vätgas ska uppmuntras. Biogas kan till exempel skapas med gödsel, matrester och energigrödor som insatsvaror. Vår bygd är delvis tätbebyggd och vindkraftverk vill vi gärna se som stora vindkraftsparker ute till havs, där de orsakar minst störningar och kan ge mest effekt.

Det är också viktigt att säkerställa efterfrågan på biogas i kommunen, dels genom att kommunen använder biogasfordon, dels genom att arbeta för att fler tankställen för biogas kommer till stånd.

Möjligheten att använda elbil ska stimuleras genom fler laddstolpar på fler platser i vår
kommun. Norrtälje Energi ska vara en självklar aktör i den utvecklingen.

Möjligheten att resa kollektivt ska stimuleras genom att fler pendlarparkeringar byggs och genom att de befintliga utökas, så att de täcker behovet.

I en nära framtid vill vi se lokal produktion av biogas (till exempel vid reningsverk) och på lite längre sikt även vätgas. Vätgas ser vi i första hand som ett sätt att lagra energi, som ändå produceras även när förbrukningen är låg.

I Norrtälje kommun byggs det för fullt. Men byggandet kan göras mer klimatsmart genom att markant öka andelen hus byggda helt i trä. Småhus byggs redan i hög grad i trä, så det handlar främst om hur vi kan planera för fler flerfamiljshus i trä. Norrtälje behöver en tydlig träbyggnadsstrategi.

Trä är både ett miljövänligt och ett klimatsmart material. Träd tar upp koldioxid när de växer och kolet lagras sedan i träet. Trä kan i bästa fall dessutom återvinnas innan det till slut förbränns och blir till elkraft och värme. Idag har utvecklingen av flerfamiljshus i trä kommit långt.

Vid allt kommunalt byggande ska möjligheten att bygga i trä prövas. Möjligheten att redan i detaljplanearbetet förbereda för trähus måste tas tillvara.

Miljö

För en god vattenkvalitet i hav, sjöar och vattendrag vill Centerpartiet att kommunen ökar satsningarna på reningsverken så att de i högre grad reducerar farliga kemikalier och hormonstörande ämnen. Avloppsnätet och reningsverken bör utvecklas så att de kan certifieras. Det underlättar också återanvändning och återvinning av det renade slammet - en del i kretsloppsarbetet.

För enskilda hushåll och samfälligheter ska det bli lättare än idag att installera moderna mindre avloppsanläggningar. Gärna i ett utvecklat samarbete med Utvecklingscentrum för Vatten (UCV). Detta är en avgörande faktor för att minska utsläppen, i synnerhet i sjö- och kustnära lägen.

I kommunen pågår ett arbete med att fasa ut de enskilda avlopp som sedan länge har slutat att fungera tillfredsställande. Det arbetet måste fortsätta för att minska risken för övergödning. Det är inte alltid populärt hos de drabbade fastighetsägarna, men en nödvändighet i vår kommun, som har flest enskilda avlopp i hela landet.

Dagvattnet är idag en stor miljöbov och kräver en mer hållbar hantering med dagvattendammar och infiltrationsytor som renar och fördröjer transporten av vattnet till sjöar och hav.

Centerpartiet vill utöka återvinningscentralernas verksamhet så att återanvändning och
återvinning stimuleras i högre grad.

Möjligheterna att gå och cykla ska förbättras både i tätorterna och på landsbygden. Särskilt i närheten av skolor, idrottsplatser, bad och större busshållplatser.

Centerpartiet har bidragit till att det finns ett anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar att söka för samfälligheter och byalag, som vill lösa dessa frågor i egen regi. Vi vill utöka denna möjlighet.*

Centerpartiet vill att medel avsätts för att våra sjöar med dålig vattenstatus kan restaureras.


Värdefulla natur- och kulturmiljöer

Norrtälje kommun har en unik natur med odlingslandskap, beteshagar, skogar och skärgård. Värdefull natur uppstår på olika sätt: Dels genom skydd och bevarande, dels genom att den brukas. Det finns idag 118 naturreservat i kommunen. Kommunens tilltalande landsbygd och natur har sin grund i att bönderna genom århundraden har brukat jorden och skogen. För Centerpartiet är det viktigt att lantbrukarna ges möjligheter att fortsätta brukandet med moderna metoder. Odlingslandskapet ska skyddas genom att de bästa åkermarkerna undantas från exploatering.

Färsna gård håller på att ombildas till ett kommunalt naturreservat, tack vare Centerpartiets tydliga engagemang i frågan. Färsna är en unik plats, alldeles intill stadskärnan med 81 hektar mark varav 61 hektar är skog att ströva i. Centerpartiet anser att skogen ska skötas så den erbjuder rekreationsmöjligheter och naturupplevelser för kommunens invånare.

På Färsna gård finns dessutom flera föreningar, som har till syfte att lära ut om lantbruk, odling och skogsbruk förr och nu. Den kommunala stiftelsen Norrtälje Naturcentrum är ett viktigt kunskapscentrum för lantbruk och skogsbruk. 4H skapar positiva attityder och en vilja hos ungdomar att lära sig om djur och natur.
Veterantraktorklubbens fordon, maskiner och kunskap gör människor delaktiga i bygdens skog och lantbruk. Nämnas bör också att Skärgårdsgymnasiets Naturbruksprogram har Färsna Gård som hemgård och att det bedrivs daglig verksamhet på gården.

Centerpartiet stödjer idén att skapa ett Science Center på Färsna gård, där naturkunskap och ekologi tillgängliggörs på ett pedagogiskt sätt, som komplement till skolornas teoretiska undervisning.

Kommunen är en stor markägare och kommunen ska vårda sina skogar och marker så att de blir mer tillgängliga för invånarnas naturupplevelser, motion och olika aktiviteter. Detta är särskilt viktigt nu när kommunens folkmängd ökar kraftigt.

Norrtälje har många intressanta forn- och kulturlämningar som bör lyftas fram och tillgängliggöras. Centerpartiet vill att arbetet fortsätter så att skyltning blir tydlig. Att det tas bort sly och röjt fram vägar så att tillgängligheten ökar.

Närodlad mat

För oss i Centerpartiet spelar den närodlade maten en viktig roll i vår strävan för ett
gott klimat, en god miljö och en god livskvalitet.

Mat är hälsa och livskvalitet. Måltiden kan vara dagens viktigaste händelse. Därför är det viktigt att den är aptitlig både för öga och gom. Mat och tillagning av mat har också ett pedagogiskt syfte.
Genom goda exempel vill vi flytta matlagningen närmare de som ska äta maten. Maten ska lagas med omsorg och av bra råvaror. Köttet ska komma från djur som har levt ett bra djurliv. Vi vill att andelen tillagningskök i förskolor, skolor, sjukhus och omsorg ska öka.

Det är klimatsmart att laga mat från grunden, att inte kasta mat och att ta vara på den mat som inte går åt vid måltiden. Det är också klimatsmart att i så stor utsträckning som möjligt använda närproducerade produkter.

Vildsvin som bökar i trädgårdar och på åkrar kan bli en närodlad delikatess om byråkratin förenklas för försäljning av vildsvinskött. Centerpartiet vill att kontrollen av köttet och styckningsanläggningarna delegeras från Livsmedelsverket till kommunens
livsmedelsinspektörer, så att köttet enklare kan säljas till lokala butiker och restauranger

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.