Miljö, klimat och energi

Bild

VI VILL

  • ha en hållbar energiförsörjning i Tyresö
  • lättillgänglig återvinning
  • bevara gröna och blå stråk för framtidens Tyresöbor
  • rädda Östersjön
  • ha ett levande båtliv i skärgårdskommunen Tyresö

 

Solenergi

Tillgången till mer hållbar och närproducerad energi är en nyckelfråga i en tid som är så turbulent som nu, med klimatförändringarna och de konflikter som sker i vårt närområde. Hållbara alternativ måste göras mer attraktiva och lättillgängliga, och där är solenergi ett väldigt bra alternativ. Solpaneler ger inte ifrån sig något ljud och stör därför inte omgivningen och elen produceras från förnybar energi. Då produktionen och användningen sker på samma plats minskar risken för överföringsförluster och dessutom behövs ingen extra mark då anläggningarna byggs på befintliga byggnader. Fördelarna för miljön med solceller går inte att förneka.

För att bygga solceller i Tyresö idag krävs bygglov. I Tyresö har tidigare bygglov i områden med kulturstatus ej beviljats, trots tydlig miljövinst, politisk vilja och även lagutrymme. I ett ärende i byggnadsnämnden i augusti 2023 i Tyresö kommun har ordförande Raymond Moubé (C) i ett ordförandeutlåtande uppmanat till beslut att bevilja bygglov för solceller på en privatbostad i ett område med kulturstatus, vilket nämnden röstade för.

Vi tycker att det i samband med en bygglovshantering borde göras en individuell prövning när miljömål ställs mot kulturvärden. Hur plan- och bygglagen appliceras i tjänsteutövning är en tolkningsfråga. Och för att undvika för stort tolkningsutrymme och för många gråzoner kommer vi därför att arbeta för en lagändring där installation av solpaneler blir lovbefriat alternativt där installation av solpaneler blir möjligt efter prövning även i kulturrika miljöer.

Lättillgänglig återvinning

I Tyresö kommun görs redan väldigt mycket för att främja medborgarnas möjligheter till återvinning. Vi vill att det goda arbetet ska fortsätta och utvecklas efter framtida behov. Tyresö kommun erbjuder i dag Återbruksbilen för den som vill lämna ifrån sig hela och fungerande saker och Mobila miljöstationen som samlar in farligt avfall. Utöver det finns Petterboda kretsloppscentral dit du kan åka och lämna ditt avfall. Den mobila avfallshanteringen är en väldigt bra verksamhet som vi hoppas att fler tyresöbor använder så att den med tiden kan utökas med ännu fler turer.

Att sortera ut matavfall är från och med januari 2024 obligatoriskt. I dag är hämtning av rätt sorterat matavfall kostnadsfritt, detta vill vi att den ska fortsätta vara. Det ska också finnas möjlighet att för föreningar att källsortera men det är viktigt att kommunen också tillgängliggör källsortering för de föreningar som av platsbrist till exempel inte kan tillhandahålla det till sina boende.

Bevara gröna och blå stråk för framtidens Tyresöbor

Naturreservaten ska värnas med sina speciella kulturarvsmiljöer och vi ska säkra den biologiska mångfalden som tyvärr nu börjat förflackas. Kommande generationer Tyresöbor måste också få uppleva oexploaterade naturreservat och ett rikt fågel- och djurliv. Sjöar och vattenflöden ska värnas från nedsmutsning och igenväxning.

Rädda Östersjön

(The Baltic sea recovery) Östersjöns botten är redan till stora delar död eller döende. Det behövs ett medvetet arbete för att rädda Östersjön genom att bland annat stoppa avrinning av förorenat vatten vid kusterna, och röja bort spöknät, spöktinor och plaster. Vi vill stötta verksamheter som arbetar konkret med frågan.

Ett levande båtliv i skärgårdskommunen Tyresö

Båtlivet ska stöttas och båtföreningarna ska ha avtal/arrenden med kommunen till överkomliga kostnader.

Anlägg en kommunal gästhamn med sjömack i exempelvis Trinntorp eller Borgvik. Tyresö har långa kuststräckor och är en skärgårdskommun. Det finns många båtägare i kommunen och det finns många som besöker kommunen med båt. Det är dags att öppna för etablering av en sjömack på ett väl valt ställe i Tyresö. Det behövs fler båtplatser och de kan komma till genom att fler föreningar till exempel får möjlighet att utöka sina båtplatsers antal.

Läs mer om vad Centerpartiet vill göra:

Energi - Centerpartiet

Miljö – Centerpartiet

Klimat - Centerpartiet


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.