Om budget 2018 Håbo kommun

En ansvarsfull ekonomisk politik som ger människor och företag i hela Håbo möjlighet att trivas och utvecklas - så vill vi i Håboalliansen leda kommunen.

I Håbo kommun har vi mycket att vara stolta över. De senaste åren har vi haft en gynnsam ekonomisk utveckling. I jämförelse med liknande kommuner är våra investeringar i äldreomsorgen stora och vi ligger långt fram i vårt miljöarbete. Det är också glädjande att så många vill flytta till vår kommun.

-Att vi blir fler i kommunen gör att det är helt avgörande att vi tar ett samlat grepp över hela kommunen, och alla olika verksamheter,r att vi ska kunna fortsätta den här positiva utvecklingen, säger Carina Lund, kommunalråd (M).

Vi i Håboalliansen har i vår budget tydliga inriktningar för hur samtliga delar av kommunen ska kunna utvecklas för att tillgodose nuvarande och kommande invånares och företags intressen. Samtidigt tar vi fullt ansvar för kommunens ekonomi. Överskottet skall uppgå till 2 %, vilket är nödvändigt för att kunna säkerställa en stabil ekonomi för framtiden.

Skattesatsen ska vara oförändrad.

Det här vill vi i Håboalliansen i vår budget för 2018:

• Utbildning: Alla aktörer ska arbeta för förbättrade studieresultat och god studiemiljö - i varje klassrum. Ett nära samarbete med privata aktörer i utvecklingen av förskola, skola och gymnasium skapar ekonomiskt hållbara lösningar samtidigt som mångfalden tillgodoser olika behov och önskemål.

• Vård och omsorg: En långsiktig plan behövs för att kommunen ska kunna ge allt fler äldre möjlighet till ett rikt liv och olika typer av boenden som har ökad service. I nära dialog med berörda ska det därför tas fram en äldreplan, som pekar ut färdriktningen mot ökad livskvalitet i åldrandets alla skeden. Digitaliseringen och ny teknik ska användasr att erbjuda högre kvalitet, stärkt integritet och ökat fokus på individen i omsorgsarbetet.

• Näringsliv: Företagen lägger grunden för vår välfärd. För att företag ska kunna etablera sig och växa i Håbo behöver kommunen aktivt arbeta för att planera mer mark för detta ändamål. Håbo Marknadsbolag ska därförett tydligt uppdrag att tillsammans med kommunen ansvara för utveckling och planering av mark som kan möta företagens behov.

Bostäder: Köerna till en lägenhet i den kommunala bostadskön är för långa. Fler bostäder av alla olika typer behövs i Håbo.

• Miljö: För att ytterligare stärka kommunens goda klimatarbete prioriteras energieffektiviseringar samt säkra gång- och cykelbanor.

• Föreningsliv: Föreningsbidragen behöver öka för att stödja de nära 200 ideella föreningar som finns i Håbo och somr samman medborgarna, erbjuder värdefull sysselsättning och bidrar till en trygg och utvecklande livsmiljö. Föreningarna har också en mycket viktig roll för integrationen och behöver därför ökat stöd.

r Håboalliansen:
Carina Lund (M)
Leif Zetterberg (C)
Anders Cyrillus (L)
Fred Rydberg (KD)
Christian Nordberg (MP)
Kontakt: förnamn.efternamn@habo.se