Nytt reglemente för kommunstyrelsen

Ändringarna gör att beredningen bör bli bättre förankrad hos alla partier och vi kan få en effektivare beslutsprocess.

Det finns ett behov av att effektivisera och stärka berednings- och beslutsprocessen i det kommunala arbetet. Som ett led i det arbetet har en särskild beredningsrutin införts som gör det möjligt för partierna att på ett tidigt stadium ta del av de underlag som är under arbete för beslut i KS och/eller KF.

Kommunstyrelsens roll, särskilt dess utskott, har också setts över i det syftet. KSAU får ett tydligt ansvar för plan- och exploateringsfrågorna. Och det tekniska utskottet får delegerat till sig ett antal frågor som därmed inte behöver beslutas i KS.

I samband med detta utvidgas TU till 5 ordinarie och 3 ersättare. Och alla ledamöter har från och med nu också närvarorätt vid sammanträdena, alltså även ersättarna vilket inte varit fallet tidigare.

Genom dessa ändringar bör beredningen bli bättre förankrad hos alla partier och vi kan få en effektivare beslutsprocess.

KSAU består sedan tidigare av 5 ord och 3 ersättare, nu har också TU kompletterats med 2 ordinarie och en ersättare. På så vis kommer den parlamentariska situationen i KF att också bättre återspeglas i KS och dess beredande utskott.

För Håboalliansen
Bålsta måndag 12 juni 2017

Carina Lund (M) KSO
Leif Zetterberg (C) gruppledare
Christian Nordberg (MP) gruppledare
Anders Cyrillus (L) gruppledare
Fred Rydberg (KD) gruppledare

Håbo_Alliansen_Pressrelease Nytt reglemente för kommunstyrelsen 2017-06-12.pdf , 54.7 kB.