En aktiv fritid för hela kommunen

Det civila samhället, människornas frivilliga organisering, är en fundamental del av varje väl fungerande demokrati. Det engagemang som finns inom kulturlivet och idrottsföreningar är både roligt och utvecklande för dem som deltar och samtidigt viktigt för samhället. Därför vill vi att alla människor ska få möjlighet att vara med. Oavsett var i kommunen du bor, vilken bakgrund du har, om du har någon funktionsvariation eller hur livet ser ut i övrigt.

Deltagandet i föreningslivet har stadigt sjunkit över tid, samtidigt blåser det kalla högerpopulistiska vindar över Sverige och samhället blir allt mer polariserat. Demokratin, den demografiska utvecklingen och människors möjlighet till att känna samhörighet och delaktighet i samhället kräver ökat utrymme för ideella insatser, föreningsarbete och socialt entreprenörskap.

Idrott ger ofta glädje och gemenskap och är bra för vår hälsa. Dessutom är det en bra mötesplats för personer med olika bakgrund. Vi vill därför att idrott ska finnas nära i hela kommunen. Vi vill också göra det enklare för barn att hitta sin favoritidrott, genom att föreningar ska få komma till skolan och visa vad de håller
på med.

Ideella organisationer som t.ex. idrottsförbund eller friluftsföreningar skapar mötesplatser där man träffas för att man har ett särskilt intresse. Det ordnas aktiviteter som ger verklig integration mellan människor med olika bakgrund. Därför är ideella organisationerna också bra för hela vårt samhälle, integrationen och demokratin. Centerpartiet tycker att det är viktigt att kommunen ger stöttning till dessa organisationer genom exempelvis föreningsstöd. Vi vill också göra det möjligt för ideella organisationer som exempelvis olika sociala föreningar att bedriva verksamhet som ett alternativ till kommuners och regioners verksamheter som vård, skola och omsorg.

Det är extra viktigt att alla barn och unga får chans att uppleva kultur. Vi tycker att det är viktigt att det finns lokaler för kultur även på mindre orter. Med digital teknik kan man också få uppleva kultur tillsammans med andra som kan komma direkt från en annan plats i världen. Det blir möjligt när tekniken finns i samlingslokalerna.

Alla människor måste fritt få skapa och ta del av tankar om livet och samhället vi lever i. Kulturen har en viktig del i detta. Därför måste kulturen få vara fri, det är viktigt för demokratin. Politiker ska inte försöka styra vad kulturen handlar om, däremot är det en viktig uppgift för politiken att se till att alla människor oavsett var man bor, vilken bakgrund man har, eller om man har någon funktionsvariation får ta del av kultur och vara med och skapa.