En hållbar miljö

Att miljön vi lever i är giftfri ska vara självklart. Du ska inte behöva oroa dig för om maten du äter eller leksaken som barnet tuggar på är giftig. Människans verksamheter ger åverkan på natur och miljö och för Centerpartiet är det viktigt att vi vårdar och förvaltar det arv vi fått
från tidigare generationer till de som kommer efter oss. Vi tror att människor som vistas i naturen blir mer mån om miljö och därför vill vi tillgängliggöra naturområden i hela kommunen.

Sundsvall har en lång historia som industriort med de förorenande effekter detta har fått på vår miljö och natur. Kvicksilverbankarna i Sundsvallsbukten och PAH-föroreningarna runt aluminiumsmältverket är bara några av de exempel som finns på föroreningar i vår kommun och här vill vi agera kraftfullt för att de som bär ansvaret för föroreningarna, eliminerar skadlig påverkan på miljön. Andra exempel är det hushållsavfall som kommuninvånarna genererar i takt med att kommunen växer och där trenden tyvärr gått åt fel håll.

Centerpartiet var drivande i att kommunen 2018 antog en kemikalieplan för att skapa giftfria miljöer genom exempelvis upphandling, val av byggmaterial och sanering av material innehållande hormonstörande ämnen. Vi var också drivande till att kommunfullmäktige antog ett miljöstrategiskt program med målområdena giftfria och resurssnåla kretslopp samt värna biologisk mångfald och stärka ekosystemtjänster.

Centerpartiet vill se ett ökat bostadsbyggande och företagande på landsbygden. Men samtidigt som hela Sundsvall växer måste åtgärder vidtas för att bevara och skydda värdefulla naturmiljöer. Växter och djur i dessa naturmiljöer bidrar till både friluftsliv och rekreation men har också ett egenvärde
i sig självt. Vi är måna om ängs-, betes- och åkermark och anser att bevarandet är viktigt för klimatet, biologisk mångfald och inhemsk livsmedelskonsumtion.

Sundsvall har tagit flera steg framåt i arbetet med att värna och skydda vår miljö, men arbetet måste intensifieras och resurser behöver tillsättas. Åtgärder behöver vidtas för att minska sundsvallsbons avfallsmängd, sanera gamla miljösynder men även bevarande åtgärder behövs för att skydda värdefull natur.

Stadsnära grönområden är viktiga, både för invånare och ur miljöperspektiv. Utradering av grönområden är irreversibelt. Därför vill Centerpartiet att gröna stråk och så kallad grönblå infrastruktur ges stark ställning vid tillväxt av staden. Vi tycker även att närheten till havet bör utvecklas för att skapa naturliga flöden mellan stad och natur.