En levande landsbygd

Det måste finnas förutsättningar att bo, leva och verka i hela vår kommun. Landsbygd och stad går hand i hand och det som är bra för den ena är också bra för den andre. Därför är det viktigt att kommundelarna utvecklas i synergi med Sundsvalls tätort med målet att befolkningen och andelen sysselsatta ska öka på landsbygden.

I Sundsvalls kommun bor ungefär 24 000 personer av kommunens invånare på landsbygden, det motsvarar ca 25 % av kommunens invånare. I ett längre tidsperspektiv har befolkningen ökat i kommundelar runt Sundsvalls tätort medan Stöde och Indal-Lidens kommundelar sett över tid har haft en befolkningsminskning. Hela kommunen ska leva, men delar av Sundsvalls kommun har problem med minskande befolkning, bristande infrastruktur, kommunikation och mindre offentlig och kommersiell service än de centrala delarna av kommunen. Detta blir en negativ spiral som leder till sämre förutsättningar för människor att bo, leva och verka i alla delar av vår kommun, särskilt i kommunens västra delar inåt landet.

Centerpartiet i Sundsvall har under åren aktivt arbetat för att förbättra landsbygdens förutsättningar. Centerpartiet har drivit igenom kommunens nuvarande landsbygdsprogram som pekar ut serviceorter i alla kommundelar där kommunen garanterar grundläggande kommunal service exempelvis skola och äldreomsorg.

En viktig infrastruktursatsning har varit bredbandsstrategin där Centerpartiet drev på en satsning på 100 miljoner kr för utbyggnad av bredband på landsbygden, likaså har det varit viktigt för Centerpartiet att rusta upp kommunens vägbelysning på landsbygden och satsa på underhåll av vägar. Satsningar har även gjorts på skolor och förskolor i våra serviceorter och 2021 togs beslut om att bygga en ny idrottshall i Indal.

Centerpartiet anser att grundläggande infrastruktur såsom vägar, vägbelysning, utbyggt fibernät och tillgänglig kollektivtrafik är avgörande för att skapa förutsättningar att som boende eller företagare bo, leva och verka på landsbygden. Centerpartiet anser att fler bostäder behöver byggas i framförallt kommunens serviceorter och offentlig service såsom förskola, skola och äldreomsorg, men även kultur- och fritidsverksamheter, behöver utvecklas för att skapa attraktiva kommundelar.