En skola för alla

Skolan ska ta tillvara varje barns önskan att lära, kreativitet och energi. Alla barn har rätt att lära sig att läsa, skriva och räkna. Varje elev ska få uppmuntran och stöd för att utvecklas och lära sig. Centerpartiets mål är att varje elev i Sundsvall lämnar grundskolan och gymnasium med godkända betyg och framtidstro. Det arbetet börjar med en trygg och utvecklande förskola.

Alla skolor ska vara bra skolor, det ska inte spela någon roll vem som är huvudman. I Sundvall finns idag stora som små skolor, det finns skolor med idrottsinriktning, kulturinriktning och engelsktalande
skolor. Att föräldrar och elever själva får välja förskola och skola ser vi som en självklarhet, vi värnar valfriheten och vill fortsatt se en mångfald av olika skolor i Sundsvall.

Sundsvall växer och nya företag etableras, det skapar nya jobb. För att möta efterfrågan på kompetens behöver ungdomar i Sundsvall erbjudas gymnasieutbildning av hög kvalitet med goda framtidsutsikter, oavsett om de valt en teoretisk eller praktisk utbildning. Sundsvalls skolor har under en längre tid tappat elever tillfriskolor, men inte minskat den egna verksamheten i samma omfattning.

Trots att Sundsvalls kommun idag lägger mer pengar på skola än jämförbara kommuner har vi ett stort antal elever som går ur både grundskolan och gymnasiet utan fullständiga betyg i flera ämnen. Detta har lett till skolnedläggningar och tuffa besparingar. Det vill vi ändra på.

För Centerpartiet är det viktigt att varje elev blir mött där den står och att alla elever ges förutsättningar att klara kunskapsmålen. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig ska få utmaningar och vägledning i sitt lärande. Det behövs fler kompetenser i skolan som kan säkerställa att eleverna får rätt stöd så att lärare kan fokusera på lärandeuppdraget.

För att stärka våra ungdomars framtid och säkerställa Sundsvalls utveckling framåt vill Centerpartiet att kommunens utbud av gymnasieprogram ska matcha efterfrågan på kompetens, detta arbete görs bäst i samråd med företag och högre utbildning. Status och kvalitet på yrkesprogrammen behöver
höjas och utformas i direkt samverkan med etablerade företag.

Vi vill stärka studie- och yrkesvägledarnas roll, införa mer praktik och utöka det entreprenöriella lärandet. Ungt företagande gör att eleverna blir bättre på att ta ansvar, fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Det måste vara ett naturligt förhållningssätt i skolan och möjligheten till ungt företagande ska finnas på alla gymnasieprogram på Sundsvalls gymnasium.

Vi vill att skolorna i Sundsvall ska ges möjlighet att arbeta flexibelt och nytänkande för att snabbt kunna anpassas utifrån olika faktorer. Detta kräver starkt ledarskap och större mandat till kommunens rektorer. Under pandemin har vi sett möjligheterna med digitala verktyg i skolan. Centerpartiet vill att den utvecklingen fortsätter. Vi tror att digitala lösningar kan bidra till ett mer effektivt nyttjande av våra resurser. De kan användas för att säkerställa lärarkompetens på kommunens mindre skolor och öppna en dörr tillbaka till skolan för elever som har svårt att vistas i skolan.