Vi tror på varje människa

Centerpartiet vill att alla invånare ska känna sig trygga och fria i Sundsvall. Att ha ett givande sammanhang och ett hem att gå till är en självklarhet för de flesta, men tyvärr inte för alla. Det vill vi ändra på.

För Centerpartiet är det särskilt viktigt att barn har ett tryggt hem att landa i med vuxna som ser dem och möter deras behov. Har ett barns vårdnadshavare inte förmågan att erbjuda den tryggheten behöver samhället kliva in och stötta familjen, med fokus på det som är bäst för barnet. Även om de flesta barn har det bra i Sundsvall, finns det barn och unga som far illa. Vi måste bli bättre på att förebygga att barn hamnar i utsatthet, men också utveckla de insatser som finns när ett barn hamnat på glid.

Även vuxna kan ibland behöva extra stöd från samhället. Det kan vara ekonomiskt stöd under en tuffare period av livet, vård vid tillfrisknade från beroendesjukdom eller ett tryggt mottagande efter en flykt från krig. Ett sätt att komma in i samhället och växa som individ är att ha ett jobb att gå till.

Hemlöshet är ett växande problem nationellt och även i Sundsvall. Det måste motverkas på flera olika sätt. Hemlöshet hänger många gånger samman med psykisk sjukdom eller beroendesjukdom och socialtjänsten behöver idag göra svåra avvägningar kring vem som är i behov av behandling och dyra placeringar. Region Västernorrlands psykiatri och beroendevård är dessutom överbelastade med långa väntetider, det leder till ett ökat tryck på kommunen.

För att hjälpa människor som hamnat utanför samhället till en trygg tillvaro behöver insatser mot psykisk ohälsa och beroende stärkas. Men det behövs också insatser som leder till sysselsättning och en egen bostad för dem som lever i utsatthet. Samhället behöver möta människor i den situation de befinner sig. Därför är det lika viktigt att ge människor aktiv hjälp i en utsatt situation och långvarigt stöd tillbaka till samhället som att förebygga att personer hamnar i utanförskap.

Centerpartiet tycker att det är viktigt att det stöd som kommunen erbjuder utgår från till individens specifika behov och önskan. Ett stöd som bygger på individens egna specifika situation har en större chans att hjälpa på lång sikt. Därför vill Centerpartiet att socialtjänstens stöd så långt det går ska bygga på frivillighet och bedrivas utifrån evidens. Vi vill också se en mångfald av aktörer inom socialtjänstens verksamhetsområden.

Vi vill ha en vuxenutbildning som gör det lätt för människor att läsa in behörighet till yrkeshögskola och högskola. Det är också viktigt att säkerställa att det utbildningar som erbjuds matchar arbetsmarknaders behov och att de som söker utbildning kan få stöd i vilken utbildning och jobb som kan passa just dem.

Personer med funktionsnedsättning ska ha inflytande över sin vardag och möjlighet att påverka sin egen situation. Ett sätt att säkerställa valfrihet för personer med funktionsnedsättning, är att se till att det finns många olika utförare av stöd, hjälp och service att välja mellan.

För en hållbar kommun där alla invånare känner sig delaktiga krävs det en fungerande integration av våra nyanlända. Satsningar på utbildning och arbetsmarknadsåtgärder är grundläggande insatser för att skapa en fungerande integration i Sundsvall.