motion klimatåtgärder.

Svensk klimatfärdplan för att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2050.

Naturvårdsverket har lämnat ett underlag till regeringen för utformning av en svensk klimatfärdplan för att nå noll i nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Underlaget har tagits fram i samarbete med andra myndigheter.

Kommunerna har beretts möjlighet att till Miljödepartementet lämna synpunkter på Naturvårdsverkets underlag. Färdplan 2050 har en unik möjlighet att visa på Sveriges möjlighet att exportera klimatsmarta produkter och tjänster som bostäder, solcellsteknik, fordon, träprodukter, biogasproduktion, biodrivmedel och klimatsmarta livsmedel. En tillväxt på dessa områden skapar inte bara klimatnytta utan arbetstillfällen över hela landet.

När Hallstahammar står i begrepp att bygga ett nytt äldreboende ” Äppelparken”ska det vara en självklarhet att använda sig av ny teknik och därmed minska utsläppen som på sikt även gynnar ekonomin.

Därför föreslår vi

Att i all nybyggnation i vår kommun utreds möjligheten till att installera solceller för elenergi.

Att möjlighet till att tanka biogas i vår kommun finns inom en snar framtid.

Att klimatsmarta och närodlade livsmedel upphandlas till dom kommunala verksamheterna.

Marianne Avelin Sari Svanström

Sammandrag av svar på motion Klimatåtgärder.

"De åtgärder som kopplas till målet säger att vi ska utreda möjligheten att sätta solfångare på befintliga byggnader samt alltid utreda möjligheten att installera solceller på nya byggnader. För äldreboendet i Äppelparken kommer vi att installera solceller.

Gällande frågan om biogas anser förvaltningen att det i dagsläget inte är möjligt att få hit en biogasmack. det är svårt för kommunen som enskild att anlägga en biogasmack.

När det gäller närpoducerat och/eller ekologiska livsmedel så fokuserar på möjligheten till förhandling om och avrop som leder till en ökad andel.

Därmed ansåg man motionen besvarad . Centerpartiet yrkade bifall.