Svar på motion

Förslag på vart laddstolpar kan byggas

Förslag på finansiering med hjälp av delfinasiering av staten

Kommunfullmäktige beslutar
att motionen om statlig medfinansiering gällande byggande av laddstolpar för elfordon
i Hallstahammars kommun dels bifalls gällande förslag på var laddstolpar
kan byggas i Hallstahammars kommun, dels avslås avseende förslag på finansiering,
i enlighet med tekniska nämnden den 23 november 2016 § 128.
Mot beslutet reserverar sig Anna Gunstad Bäckman (C), Sari Svanström (C) och
Tommy Engström (KD).