Är S rädda för insyn?

Vid måndagens fullmäktige ska Centerpartiets motion om ett återinförande av arbetsutskott i kommunens organisation behandlas. Motionen föreslås att avslås av S-styret. Det tycker Centerpartiet är beklagligt.

Bakgrunden till motionen är att Centerpartiet tycker det finns brister i hur ärenden idag bereds innan de kommer upp för beslut i styrelser och nämnder. Politiken som står som ansvarig för den kommunala verksamheten kommer in alldeles för sent i processen. Idag sker beredning i så kallade presidieberedningar som består av ordförande och två vice ordföranden, bortsett från kommunstyrelsen där ytterligare två politiker finns med. Till dessa beredningar finns inga dagordningar fastställda på förhand och heller inga protokoll skrivs.Handlingar är sällan kompletta utan skickas ut i samband med nämndutskick. I vissa fall läggs handlingar på bordet vid sittande nämndmöte. Tiden för förförtrodevalda politiker att sätta in sig i ärenden blir mycket begränasad. Det är på så vis också omöjligt för övriga i nämnden eller styrelsen att följa hur ett ärende kommit upp. Än svårare blir det för Kungsörs invånare att få insyn.

Genom att återinföra arbetsutskott skulle vi förbättra den demokratiska beredningen av ärenden och fördjupa diskussionerna samtidigt som den politiska processen inför beslut skulle bli synligare och tydligare, den skulle även bli öppnare för granskning av media och av våra medborgare. Förslaget skulle innebära att handlingar blir offentliga i ett tidigare skede. Det ser vi dock inte som ett problem. Centerpartiet menar till skillnad från S att det skulle leda till bättre och mer genomarbetade politiska beslut - något som är en bristvara från majoriteten idag.

Madelene Ericsson (C), gruppledare och oppositionsråd.
Petter Westlund (C), fullmäktigeledamot.
AnneMarie Andersson (C), fullmäktigeledamot.
Gunnar Karlsson (C), fullmäktigeledamot.
Eleonor Westlund (C), fullmäktigeledamot.

Insändaren publicerades i BBL/AT den 5 september 2016.