Motion: öppna kommunens data

Genom att tillgängliggöra Kungsörs kommuns öppna data skapar vi förutsättningar för innovationer och en mer transparent kommun.

Öppna data är ett sätt att skapa större insyn för medborgarna i kommunens förvaltning.

Definitionen av öppna data är digital information som är fritt tillgänglig för alla utan inskränkningar. Som en offentlig förvaltning har Kungsörs kommun mycket information som går under den definitionen. Det kan exempelvis handla om sådan data som kö till barnomsorgen, meritvärden från skolan, besöksstatistik på biblioteket eller sevärdheters lokaliseringar och öppettider. I flera fall är det data som vi redan samlar in, men som vi enbart skickar vidare till sammanställande organ – SCB, SKL etc.

Genom att öppna upp kommunens öppna data kan vi visa upp data och nyckeltal som redan finns på ett för medborgarna lättillgängligt sätt. Genom att visa upp så kallad PSI-data (Public Sector Information) kan vi också på ett väl underbyggt sätt presentera och prata om våra verksamheter, externt som internt. Vi öppnar också upp användningen av befintlig data till entreprenörer/innovatörer som med hjälp av den data som vi tillhandahåller kan skapa tjänster/applikationer som är till nytta för medborgare och besökare till kommunen.

SKL har tagit fram ett verktyg för hur kommuner och landsting kan presentera sina öppna data. Genom att ansluta sig till det verktyget uppfyller Kungsörs kommun de krav som ställs i det så kallade PSI-direktivet och vi har tagit ett första steg mot en öppnare och mer transparent kommun.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att:

  • Kungsörs kommun ansluter sig till SKL:s verktyg för öppna data så att därmed PSI-direktivet uppfylls.
  • Kungsörs kommun tar fram en utvecklingsplan och strategi för hur fler öppna data kan presenteras på kommunens webbplats.

Madelene Ericsson (C), gruppledare.
Petter Westlund (C), fullmäktigeledamot.