Motion: Återinför arbetsutskott

För ett antal år sedan avskaffades arbetsutskotten i samtliga nämnder. De föregick tidigare alltid att varje nämndsammanträde med en kallelse och till nämnden ett protokoll med förslag till beslut i olika ärenden. Kallelse och förslag till beslut var offentlig handling och varje ärende kunde följas.

Så infördes en ny modell med två sammanträden - ett beredande där hela nämnden deltog och ett beslutande efter några veckor. Det innebar täta och välbesökta sammanträden. Detta visade sig dock vara en arbetskrävande och dyr ordning.

Därför övergick kommunen till presidieberedningar med tre politiker, två från majoriteten och en från oppositionen som grund för de frågor som kräver nämndbeslut. Inga anteckningar i form av protokoll förs.

Beredningen av nämndens frågor övergick alltså från att ett stort antal politiker deltagit i processen och fått kännedom om nämndens frågor till att endast tre har möjlighet att vara med.

Eftersom inga anteckningar i form av protokoll förs bli ärendena inte offentliga förrän kallelse till nämndsammanträdet sickats ut. Tidsmarginalen för att hinna sätta sig in i ärendena blir därför mycket kort.

Frågorna som nämderna har att behandla är många gånger komplicerade och skulle behöva diskuteras mycket mer ingåenden än vad det nu finns möjlighet till.

Vi yrkar därför:

att arbetsutskott, AU, införs i kommunstyrelsen, socialnämnden och barn-
och utbildningsnämnden.

att kallelser till AU med ärendeförteckning offentliggörs senast en vecka
innan sammanträde.

att protokoll från AU finns med i kallelse till nämndsammanträdet.

Kungsör 26 januari 2016

För Centerpartiet Kungsör

AnneMarie Andersson, fullmäktigeledamot.