Rapport från kommunfullmäktiges aprilsammanträde

Igår kväll träffades Kungsörs kommunfullmäktige för sitt aprilsammanträde med beslut om bland annat medborgarförslag, motioner, bokslut och nya regler för arrenden. Vi lyfte bland annat ett nytt förslag om att kommunen bör ta fram en livsmedelspolicy för sund och säker mat.

antibiotika

Igår var det premiär för kommunfullmäktige i Kung Karls nya skola och centerpartieti är glada att vårt förslag om ny möteslokal för kommunfullmäktige, webbsända fullmäktigesammanträden och fullmäktigecafé sakteligen börjar blir verklighet. Cafédelen kommer inom kort. Vi förstår däremot inte varför det ska ta sådan tid att verkställa beslutet om att webbsända våra möten. Av någon ogrundlig anledning har kommunen börjat titta på alternativ. Hur vore det om vi kunde genomföra fattade beslut istället? Fortsatt diskussion följer.

Nedan följer en kort resumé av centerpartiets ståndpunkter i de frågor som togs upp.

Bland medborgarförslagen fanns ett förslag om att modernisera den nya Kungörsskylten längs E20. Bra att frågan lyfts för här finns det betydligt mer att önska. Vi ser fram emot att höra hur kommunen väljer att lösa frågan.

Medborgarförslaget om att anlägga en aktivitetsyta vid åparken ska nu utredas av kommunens teknikbolag och fritidsenhet. Viktigt att hänsyn tas till att området är miljöförorenat.

Centerpartiets och Alliansens motion om att kommunen ska arbeta aktivt med återbruk vann slutligen fullmäktiges gehör efter återremisser. Vi är oerhört glada att kommunen nu äntligen att tag i frågan. Från och med nu ska alla inventarier från kommunens verksamhet i första hand repareras av arbetsmarknadsverksamheten vid Kungsörs Återvinning och Secondhand och sedan komma till ny användning i kommunens verksamheter. Helt i rätt riktning för ett effektivt resursanvändande.

Motionen om att ta fram handlingsplan för uttfasning av skadliga kemikalier i idrottsanläggningar väckte stor debatt. Majoriteten vill inventera men vi tyckte att motionen kunde bifallas. Nu är det dessutom snart dags att anlägga en nya allaktivitetsyta vid den nya skolan och då vore det på sin plats att tydligt ta ställning för hållbara materialval.

En av huvudpunkterna på sammanträdet var bokslutet för kommunkoncernen. Det går bra för Kungsör nu. Ekonomiskt och verksamhetsmässigt och Kungsörs kommunkoncernen redovisar ett överskott på 21,6 miljoner. Glädjande. Överskottet beror till allra största del statliga medel. Prognoserna vi fick under året var däremot allt annat än tillförlitliga. I maj 2017 fick nämnderna sparkrav och återhållsamhet skulle gälla. När kommunfullmäktige behandlades delåret i november var prognosen +7 miljoner, men resultatet blev sammanlagt +21,6 miljoner. Tänk så mycket mer verksamheterna hade kunnat göra om vi hade fått tillförlitliga prognoser under året.

Verksamhetsmässigt hade det varit önskvärt med en mer nyanserad beskrivning i bokslutet. Vi instämmer med den positiva utvecklingen som sker men det förringar inte att kommunen också står med stora utmaningar som måste hanteras. Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar oroväckande, användningen av droger bland unga ökar, meritvärdena går ner, arbetslösheten är den högsta i länet, 50 personer är hemma från jobbet varje dag på grund av kortidsfrånvaro, bemanningen inom förskola, skola och äldreomsorgen blir allt svårare. När det sedan kommer till målsammanställningen så klarar kommunen inte de viktigare målsättningarna. Arbetslösheten har ökat inte minskat. Redovisningen visar också vilka områden som inte prioriteras. Det gäller framförallt hållbarhetsfrågor och digitalisering som helt saknas på agendan.

Fullmäktige beslutande även om nya allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun. Förslag till förändring gällde bland annat regler för användandet av pyrotekniska varor och fyrverkerier, där centerpartiet menar att Kungsörs kommun bör bibehålla gälla regler med tillståndsprövning. Stora skador, stressade djur och miljöförstöring är bara några av orsakerna till varför kommunen behöver ha strikta begränsningar. Vi är glada att gällande regler fortsatt ska gälla och att majoriteten drog tillbaka sitt förslag om lättare regler.

Vi ställde oss inte bakom beslutet om nya regler för arrenden. Vi har vare sig fått ta del av nu gällande regler och det går inte att utläsa vad förändringen blir. Sen har ärendet inte föregåtts av en dialog med berörda arrendatorer. Vi menar att ny regler och villkorsändring givetvis ska föregås av en dialog. Nu menar majoriteten att dess regler enbart gäller nya arrenden, men i samma stund som gällande arrenden sägs upp så är det dessa nya regler som gäller. Vi kunde därför inte ställa oss bakom förslaget.

Nära och lokalt producerad mat var en annan fråga som togs upp och vi lämnade in ett förslag om att kommunen bör ta fram en livsmedelspolicy för sund och säker mat. Dagligen serveras närmare 2000 portioner till barn, elever och äldre i Kungsörs. Det saknas dock ett tydligt ställningstagande för vilka råvaror som ska köpas in och serveras. Årligen köps bland annat stora mängde kött och fågel in från landet som inte uppfyller svensk lag både vad gäller djurskydd, miljö och antibiotikaanvändning. Vi vill inte att kommunen serverar någon olaglig mat. Hela motionen kan du läsa här!

Och avslutningsvis lyfte vi en fråga om bortglömt ärende. I februari lämnades ett medborgarförslag in med 104 namnunderskrifter gällande renovering och upprustning av Kungsörsleden och Runnabäckens promenad. Ett mycket viktigt förslag. Skötseln av våra leder behöver förbättras västenligt. Det som föreslagställaren avsåg som ett medborgarförslag kom däremot att hanteras som en synpunkt och har därför inte kommit upp i kommunfullmäktige för behandling. Beklagligt! Enligt alla regler görs nu förslaget om till ett medborgarförslag. Nu hoppas vi att ärendet behandlas skyndsamt.

Protokollet från mötet hittar du på kommunens hemsida.

Madelene Fager, Oppositionsråd och ledamot i kommunfullmäktige