Västmanland ska utvecklas hållbart

Den regionala utvecklingsstrategin pekar ut vår riktning för att nå en utveckling i hela länet för en bättre hälsa, en bättre matchning och bättre villkor för att bo och leva i hela länet.

På tisdagens regionfullmäktige antogs den första regionala utvecklingsstrategin, RUS, för Region Västmanland. Strategin är en del i det utvecklingsansvar som regionen har sedan 2017 och spänner över områden från hälsa och välfärd till infrastruktur, företagande, forskning och kultur.

Från Centerpartiets sida är vi särskilt nöjda med ett tydligt fokus på Agenda 2030 och hållbarhetsarbetet i utvecklingsstrategin. Samt även målbilder för en ökad produktion av livsmedel och förnybar energi i länet.

- Att vi i strategin pekar ut vikten av ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i länet, att vi säkrar dricksvatten, gods- och persontransporter gör oss bättre rustade inför samhällsstörningar och kriser i framtiden, säger Magnus Ekblad, regionråd (C).

Regional utveckling förknippas oftast med företagande och tillväxt så är området bredare än så. Viktiga bitar i RUS är även arbete med boendemöjligheter i hela länet, arbete med psykisk hälsa och vård inom regionens hälso- och sjukvård och även kommunens omsorg. Att förvekliga intentioner och målbilder i RUS handlar också om arbete för bättre utbildningsmöjligheter och att fler går klart gymnasiet.

Detta är alla viktiga pusselbitar för att nå en regional utveckling och tillväxt i länet.

RUS:en som nu har antagits har ett tioårigt perspektiv där den förväntade utvecklingen presenteras inom målområdena:

  • Ett välmående Västmanland
  • Ett tillgängligt Västmanland
  • Ett nyskapande Västmanland genom hållbar tillväxt

I framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin har länets kommuner varit involverade, myndigheter, lärosäten och stora delar av länets näringsliv. Det ger strategin tyngd och goda möjligheter att förverkligas när förankringen och delaktigheten varit så pass bred.

Debattartikel S, L och C: En regional utveckling för hälsa, välfärd och grön omställning

Vill du läsa hela RUS och se uppföljningen med mera finns det här:

Regional utvecklingsstrategi