Vi förtätar – men värnar parker och grönområden

Lars Kallsäby skriver i dagens VLT tillsammans med andra representanter för Samarbete för Västerås.

Vi vill lugna alla västeråsare som Anders Garpelin verkar ha skrämt upp med sina två krönikor om byggnationer i Västerås. Ingen planerar att bygga bort stadens vackra parker och omtyckta grönytor.

Däremot bygger vi staden för fler invånare och då kan en och annan grusplan, gammalt industriområde eller parkeringsyta få flytta på sig eller ändra karaktär.

Västerås växer precis som de flesta större städer, både genom inflyttning och genom att det föds många barn. Det tycker vi är positivt, en växande stad är en välmående stad.

Dock kan det innebära lite växtvärk emellanåt. Jobbet med att bygga bostäder i hela kommunen så att alla nya västeråsare får plats är en utmaning, men en utmaning vi tar oss an med tillförsikt.

Arbetet med att förtäta staden pågår både i serviceorter och i city, i våra bostadsområden och längs kollektivtrafikstråk. Fördelarna är att en tät stad ger korta avstånd till de flesta målpunkter, vilket leder till god tillgänglighet. Det blir enkelt att transportera sig till fots och på cykel vilket vidare ger ett bra underlag för kollektivtrafik med god kvalitet.

För att bygga staden inåt så omvandlar vi tidigare industrimarker som öster Mälarstrand och Kopparlunden till funktionella områden för handel, bostäder och rekreation. Den senaste planen som är ute på samråd för förtätning och omdaning är Ängsgärdet.

Under samrådet får västeråsarna göra sina röster hörda om hur området ska se ut och planeras, precis som fallet varit med alla de detaljplaner som ligger till grund för byggandet.

Så nej, ni som oroar er. Vi kan trygga er med att det inte finns någon hemlig plan i stadshuset om att förtäta bort de parker och platser som vi västeråsare använder och trivs på. Parker och grönytor kan värnas samtidigt som man förtätar, det kan till och med vara så att grönytor och parker blir fler i och med att äldre industrimark förändras.