Vi känner oro för förskolorna i Barkarö

I dagens VLT uttrycker tre centerpartister sin oro för de planer som finns för förskolorna i Barkarö och menar att de måste ändras.

 Vi i Centerpartiet är oroliga för att den linje gällande förskolorna i Barkarö som kommunen har slagit in på kommer leda till försämringar i situationen för våra barn och att skattepengar kastas i sjön. Det som föreslås kommer möjligtvis räcka för stunden men rimmar illa med den långsiktiga plan för utveckling av Barkarö som utvecklas i Stadshuset. Flera nya områden med bostäder planeras. Således är en ökning av befolkningen här ute att förvänta. Vart ska då alla barn ta vägen?

Kjell Gunnarsson, sekreterare för Hembygdsföreningen Barkarö Sockengille, framförde i en debattartikel i VLT i november i stort samma synpunkter som vi gör nu. Men vi ser ingen utveckling i rätt riktning och våra röster verkar inte höras, därför skriver vi också och tar upp några av de för oss centrala problemen.

Skogsbackens förskola ligger bredvid Barkarö skola och är uppdelad i två byggnader som tillsammans huserar tre barngrupper. De två husen ska byggas samman med en ny del som bland annat ska innehålla ett kök. Husen i fråga är från 1800-talet och de är inte K-märkta eller på annat sätt skyddade men de är speciella för oss i Barkarö, något som inte verkar tas i beaktande.På den trånga vindsvåningen i en av byggnaderna har idag hembygdsförening aktiviteter, främst vävning med vävstolar. Den vindsvåningen ska nu ersättas med ett riktigt våningsplan och bli en del av förskolan som redan idag finns på nedervåningen. Två grupper barn från Norrängens förskola, som ska läggas ner efter att ha delvis renoverats för inte så länge sedan, ska nu huseras på den nya andra våningen. Hur det ska gå till förstår vi inte med tanke på till exempel den svåra anpassning för barn med funktionshinder som måste göras. Inte ens med en hiss ter det sig som en god idé, tycker vi.

Det är redan idag trångt på Gotövägen framför Barkarö skola när föräldrar ska lämna och hämta sina barn. Nu ska antalet barn på förskolan där dubbleras och med det följer en liknande ökning i trafik. Även med den rondell som fastighetskontoret nu tycks vilja anlägga ser vi inte hur trafiksituationen skulle förbättras i någon nämnvärd utsträckning. Föräldrar uppger till oss att de inte vill låta barn gå till skolan själva på grund av att de är oroliga för deras säkerhet. Hur ska det då bli med än fler barn? Rondellen kommer dessutom äta upp mark där barnen leker idag. Mindre mark för lekplats åt flera barn blir en ekvation som vi inte får att gå ihop.

Problemen fortsätter med kulturskolan i Barkarö som har en aktiv musikverksamhet som för närvarande bedrivs i Betelkyrkan för de får inte plats i grundskolan. De kan tyvärr inte förvara sina instrument där vilket förstås hämmar deras aktiviteter. Var de ska ta vägen vet vi inte heller.

Det bör också tilläggas att förutom de som berörs av förskolan och kulturskolan berör det här också många andra barkaröbor. Till skillnad från flera andra delar av kommunen finns inga samlingslokaler för ungdomar i Barkarö, inte heller har äldre någonstans att ta vägen.

Sammantaget tycker vi att de argument och det förslag som förs fram av fastighetskontoret är undermåliga. Samtidigt känner vi inte att vår oro och våra alternativa lösningar tas på allvar. Vi tycker att det är hög tid att ändra på planerna för förskolorna i Barkarö för allas bästa.

Magnus Ekblad (C), boende i Barkarö
Marianne Fredriksson (C), ordförande Barkarö Centerkvinnor
Ulf Jansson (C), ordförande Centerpartiet Västerås

skola