Remissvar: Stora torget och Bondtorget

Det är en gedigen utredning som tagits fram gällande omdaningen av Stora torget och från Centerpartiets kommunkrets i Västerås vill vi framföra följande synpunkter.

Torget uppfattas idag som relativt tomt, grått och ödsligt med stora partier som saknar skugga. I ett allt varmare klimat är grönska, träd och skugga tillsammans med vatten i olika former något som hjälper till att hålla temperaturerna nere och ger svalka inne i stadskärnan. Viktigt också att vattnet snabbt kan rinna undan vid eventuella skyfall eller tas upp av grönska. De gröna stråken bör sammankopplas till ett sammanhang där Stora Torget och Bondtorget tillsammans med Proban är miljöer som på ett mer naturligt sätt kan sammanlänkas. De gröna stråken i staden, där Stora Torget och Bondtorget kan utgöra en del i det gröna Västerås, bör få en större genomslagskraft i en nydaning av torget. Hållbarhet tillsammans med ett grönt och blått Västerås kan ha en tydligare gestaltning i nuvarande förslag.

Med hänsyn till ovan är vi därför tveksamma till att ta bort den befintliga raden med pelarekar vid Stadshotellet. Dessa är karakteristika och inramar hotellets gestaltning på ett sätt som knyter ihop nutid och dåtid. Dessa ekar bör bevaras och istället skyddas, att ta bort dem är också att klä av hotellet som byggnad en del av dess tidstypiska arkitektur.

Hela torgets omdaning ska utgå från universell design, vilket gör att alla människor oavsett ålder eller fysik ska känna sig välkomna och kunna ta sig runt med enkelhet. Därför behöver ytbeläggningen på Bondtorget få en slätare yta än idag, för både besökare och torghandlare, exempelvis sågad gatsten. De företagare som bedriver handel på torget är ett uppskattat och viktigt inslag i stadsmiljön. Beläggningen påverkar hela deras arbetsdag. Ska torget vara tillgänglig för alla Västeråsare bör det även gälla de företagare som har sin arbetsplats på torget och som tillbringar större delen av dagen på denna yta. För att knyta an till historien kan kullersten bevaras utefter husväggar och runt träd. Torget behöver dock inte planas ut och vara en helt plan yta som tex skulle behövas för isbanan. Isbanan bör stanna på Melkertorget där det har en mycket bättre placering, tillgänglighet och livar upp Melkertorget.

Utöver detta verkar det saknas platser att sitta på på Bondtorget, vilket vore naturligt under de lindar som finns. Fler sittplatser med svalka och hänsyn taget till ett föränderligt klimat är att önska.

I intentionen att göra torget mer tillgänglig måste ingå att det är en naturlig mötesplats, att kunna ta sig en kopp kaffe eller glass medan barnen leker, eller bara kunna njuta av torget som helhet med en medhavd fikakorg. Ett torg är som det låter en mötesplats, ett vardagsrum för människor att umgås. Det ska vara lätt att umgås. Då bör det vara enkelt och inbjudande att från de restauranger, konditorier eller uteställen som finns runt torget kunna ta sig ut och sitta men en kaffekopp i handen. Tanken med upphöjda planteringar och rabatter längs med Sigmahuset, blommande rutorna, är som grundtanke ett trevligt inslag men ger med alla rabatterna kvar ett torg med en tydlig ”yttre gräns”. T.ex. bör den mittersta, ”rabatten” vara mindre i omfång eller tas bort för att öppna upp mot torget för att ska bli mer inbjudande, välkomnande och för att sudda ut känslan av avgränsning.

Ett trevligt inslag är platsen med konceptet Unter den Linden, där kopplingen mot industristaden avspeglas på ett fint sätt. Inslaget med träd, sittplats, lek och kopplingen till industristaden är en trevlig kombination.

Vi är positiva till att minska biltrafiken vid torget. Däremot är det viktigt att det finns tillräckligt med parkeringsplatser avsedda för bilar med parkeringstillstånd för rörelsehindrade, inklusive bilar med ramp. I förslaget finns endast två platser inritade och det måste minst fördubblas. Det måste finnas ett helhetsperspektiv på trafikflöden, bil, cykel, moped såväl som gående. En sådan analys måste ha inverkan på den totala utformningen.

Barnperspektivet är viktigt och det är på ett fint sätt fångat i den delen som har vatten, Trädlunden. På de ytor och konstverk som är tänkta att uppmuntra till lek och rörelse för alla barn är det viktigt att alla barn har möjlighet att bli delaktiga. Därför är det särskilt viktigt att ytorna är utformade med universell design. Här behöver en kompetens med universell design inspektera att utformningen stämmer överens med Västerås stads ”Handlingsplan 2019-2021 för genomförande av Program för personer med funktionsnedsättning”, beslutad av kommunstyrelsen.

Att ringa in torget avgränsar samtidigt dess tanke med att vara inbjudande. Den scen som är planerad är också ett begränsande inslag, det stänger helt och permanent en del av torget som skulle kunna vara en naturlig väg mellan Stora Torget och Bondtorget. Att ta bort denna skulle här också öppna upp möjligheterna till mer tillgänglighet, sammankoppla de båda torget och göra hela torget mer inbjudande. Oaktat detta tenderar planen på en permanent scen att verka omodern och troligen en fördyrande kostnad på bekostnad av resterande torg. Scenen förstör - ”tråkiggör” och stänger av - en i övrigt till största del trevlig inramning av torget. Däremot måste det finnas möjlighet att ställa en större scen, där det finns alla anslutningar för el, vatten etc, på en för det avsedd plats. Det ska vara enkelt att placera en mobil scen, ha en dansuppvisning, konstutställning etc.

Ytan mellan Sigmatorget och Stora torget kommer fortfarande trafikeras av cyklar. Vi är tveksamma till om det skapar tillräckligt mycket trygghet att vistas vid caféer och serveringar. Detsamma gäller belysningsstrategin, det måste vara och kännas tryggt att vistas på torget.