Vi har 10 år på oss

10 år. Det är den krassa verkligheten. 10 år har vi på oss om vi ska klara av att halvera utsläppen av växthusgaser och undvika att vi närmar oss en vändpunkt där skadan blir obotlig och vi får en medeltemperaturökning som inte går att hejda.

2020 blev, förutom ett år med en världsomspännande pandemi, ännu ett ovanligt varmt år. Med fler stormar och orkaner än någonsin. Skogsbränder, temperaturhöjningar som leder till jordskred, torka och översvämningar. Utsläpp som riskerar att vi har mer plast än fisk i haven om 50 år. Massutrotning av livsnödvändiga insekter, växter och djurliv som påverkar allas vår överlevnad, även vi i Västerås.

Mycket har gjorts och är på gång. För oss i Centerpartiet är det självklart att alla kommunala beslut ska utgå från Agenda 2030, FN:s globala hållbarhetsmål, för vi tror att ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är den enda vägen vi kan fortsätta framåt. Därför är det den första punkten 140-punktprogrammet vi tog fram när vi bildade majoritet med S, L och MP efter valet 2018.

Som ett led i arbetet med Agenda 2030 arbetar Västerås Stad nu mer fokuserat med social hållbarhet. Arbetet pågår med att utveckla kommunens klimat- och hållbarhetsarbete och det kommer vi i Centerpartiet noga bevaka.
Det pågår också ett arbete för att sätta mer lokalproducerad mat på tallriken i kommunens verksamheter. Kraftvärmeverket i Västerås drivs utan fossil olja och kol. Bussarna i kollektivtrafiken körs på biogas och elbussar planeras. Fler solceller installeras på tak.

Vi har klimatsmart skogs- och livsmedelsproduktion som fungerar som kolsänkor och samtidigt producerar sund och säker mat med låg antibiotikaanvändning och god djurhälsa.

Planeringen av den moderna stadsdelen Sätra ger möjlighet att leva hållbart på flera olika sätt. Där gång, cykel, kollektivtrafik, men även bilen som drivs på fossilfritt drivmedel, får utrymme. Det är vi i Centerpartiet stolta över.

Men det räcker inte.

Hela kommun- och stadsplaneringen måste utgå från hållbarhetsperspektiven. Inom 30 år kommer Västerås ha runt 80 00 fler invånare. Vi kan inte bygga vidare på dåtidens sätt att bo, leva och förflytta sig.

Vi måste bli ännu bättre på att värna och utveckla biologisk mångfald och mer grönska i den tätbebyggda staden. Den skuggar och skyddar mot farlig UV-strålning, sänker temperaturen, fångar upp stora regnmängder och bidrar till att både människor, djur, växter och insekter trivs.

Centerpartiet vill fortsätta utveckla fossilfria och cirkulära system för produktion och lagring av energi, öka produktionen av livsmedel, bioenergi och miljövänligt byggmaterial inom det naturliga kretsloppet. Utveckla hållbara transporter i luft, på mark, över vatten och digitalt, där lokal energi och olika energislag utnyttjas på bästa sätt med hjälp av automation och digitalisering. Lösningar som kan spridas både lokalt och globalt.

Klimatet är den absolut viktigaste frågan för framtiden. Vi får inte misslyckas. Vi måste ha hållbar matproduktion, stoppa utarmningen av naturliga ekosystemen och att all produktion blir fossilfri och cirkulär.

Vi i Centerpartiet tror att vi kan klara omställningen. I Västerås har alla förutsättningar att lyckas, men vi måste tillsammans öka takten.

Vi har 10 år på oss.

Vicki Skure-Eriksson, Kommunalråd (C)

Monica Stolpe-Nordin, Kommunalråd (C)

Debattartikeln i VLT