BOSTÄDER I HELA LANDET

Bostadsbrist är inget storstadsfenomen. En klar majoritet av Sveriges 290 kommuner säger att de behöver fler bostäder. På landsbygden är det ofta särskilt svårt att bygga nytt. Det gör att klyftorna mellan stad och land riskerar att växa ytterligare.

Centerpartiet vill:

  • Förenkla värderingsreglerna för bostadsbyggande på landsbygden
  • Införa enklare byggregler utanför detaljplanelagt område
  • Slopa fastighetsavgiften de första fem åren för den som tar över ett hus som stått öde

sol-has-bg sol-light-text

Bostadsbrist är ett problem i nästan hela Sverige

I en del landsbygdskommuner är kostnaderna högre för att bygga än vad huset är värt när det är byggt. Det gör att det blir svårt att få fram nya bostäder i dessa kommuner, trots att där är bostadsbrist. Därför vill vi förenkla värderingsreglerna för bostadsbyggande på landsbygden.

Tydligare lånegarantier för landsbygden

För att de som bygger ska ha råd att skapa bostäder på landsbygden kan staten ge så kallade kreditgarantier. Garantierna är till för att det ska vara lättare att låna pengar för att bygga. Tyvärr används inte garantierna i tillräckligt hög utsträckning. Det beror dels på att informationen om kreditgarantierna behöver bli bättre. Men vi vill också att man ser över reglerna så att garantierna blir tydligt riktade mot landsbygden och områden där värdet på bostäder är lägre.

Enklare byggregler utanför detaljplanen

I städer och tätorter finns så kallade detaljplaner. Det betyder att kommunen beslutat om detaljerade kartor över hur marken får användas. Men utanför tätorterna finns sällan detaljplaner. För att öka möjligheterna att bygga nya bostäder på landsbygden vill vi att byggreglerna förenklas kraftigt, till exempel genom att det blir lättare att få tillstånd att bygga utifrån de mer övergripande översiktsplanerna.

Fler bostadsrätter på landsbygden

Vi vill också göra det lättare att bygga bostadsrätter i landsbygderna. Ofta är det svårt att bygga stora bostadsområden utanför städerna. Det innebär att bostadsrättsföreningar blir små och sårbara. I dag finns inte möjligheten att bilda gemensamma bostadsrättsföreningar på helt olika fastigheter, en sådan möjlighet bör införas.

Blandade upplåtelseformer

För att bostadsmarknaden ska fungera bra behövs olika typer av bostäder i hela landet. Hyresrätter fyller en viktig funktion, dels för den som letar efter sin första bostad, och dels för den som behöver ett boende där man själv inte har hela ansvaret för skötsel och ägande. Det behövs fler hyresrätter. Därför vill vi införa fri hyressättning i nya hyresbostäder. Men vi vill också se en social bostadspolitik som gör att människor med svagare ekonomi har råd med en bostad. På samma gång behöver det finnas möjlighet att köpa sin bostad. Genom att bygga olika typer av bostäder i våra tätorter, det vill säga blandar olika upplåtelseformer, skapar vi också tryggare samhällen där man kan byta boende utan att tvings flytta från en plats där man trivs.

Använd ödehusen

Runtom i landet finns många hus som står öde. Många av dessa hus behöver renoveras för att det ska gå att bo i dem. För att göra det lättare för människor att ta hand om ödehus, och för att fler bostäder ska tas i bruk, vill vi utreda ett slopande av fastighetsavgiften de första fem åren för den som tar över ett hus som inte använts på länge.

Alireza Akhondi
Bostadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.