Hållbart byggande

Bostadsbyggandet står för en stor del av Sveriges klimatutsläpp. Det måste förändras, och stora insatser behöver göras för ett mer hållbart byggande. Nu behövs tydliga klimatkrav. Vi vill att fler hus byggs i trä och vi vill satsa på forskning om nya smarta byggtekniker.

Centerpartiet vill:

  • Ställa tydliga klimatkrav på byggande.
  • Bygga fler hus i trä.
  • Satsa på forskning om klimatsmart byggteknik.

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Byggbranschen måste bli klimatneutral

Sverige har nyligen infört klimatdeklarationer för byggande av bostäder. Det innebär att den som bygger behöver beskriva hur byggmaterialet, själva byggandet och den nya byggnaden påverkar klimatet. Det tycker vi är bra.

Vi vill att klimatdeklarationerna används för att ställa tydliga krav på hur mycket man får släppa ut när man skapar nya bostäder. Målet måste vara att byggbranschen blir klimatneutral.

Bygg mer i trä

När träd växer lagrar de koldioxid. Genom att bygga mer i trä, samtidigt som nya träd växer upp, kan vi lagra alltmer koldioxid från atmosfären i våra hus. Det är bra för klimatet.

Klimatdeklarationerna och tydligare krav på minskade utsläpp kommer att gynna byggande i trä. Samtidigt kommer betong behövas också i framtiden, därför behöver lika tydliga krav ställas på alla byggmaterial.

Satsa på forskning och ny teknik

Nya tekniska lösningar kan göra väldigt stora skillnader för att minska utsläppen från byggandet och från de bostäder som redan finns. Därför är det viktigt att det satsas på forskning, till exempel när det gäller nya byggmaterial, men också när det handlar om energiförbrukning och ventilation.

Genom att satsa på forskning, samtidigt som vi ställer tydliga krav på minskade utsläpp, kan vi också hitta lösningar som gör att det går att nå de mål som finns om klimatneutralt byggande.

Mer återvinning och återanvändning

Avfallet från byggarbetsplatser och från hus som rivs måste tas om hand bättre. Mer byggmaterial behöver kunna återanvändas, och man behöver planera smartare för att minska avfallet som uppstår när nya hus byggs. Det behöver också utvecklas byggmetoder och konstruktioner som underlättar återvinning.

Använd taken i miljö- och klimatarbetet

Det finns många hus i Sverige, och alla har tak, men takytorna kan användas på bättre sätt än i dag.

Dels kan taken användas för att alstra solenergi, dels kan de också hjälpa till att ta emot regnvatten genom att vi har växter ovanpå våra hus.

Vi vill att det görs en översyn för att fler tak ska kunna användas för energiproduktion, dagvattenhantering och ekosystemtjänster.

Alireza Akhondi
Bostadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.