Strandskydd

Vi vill att det ska finnas bra möjligheter att bygga, leva och bo i hela Sverige. Därför vill vi långsiktigt avskaffa det generella strandskyddet. Det ska ersättas med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt skyddsvärda områden, utan att länsstyrelserna ska kunna blockera möjligheterna till utveckling på landsbygden.

Centerpartiet vill:

  • Avskaffa det generella strandskyddet på sikt, så det blir lättare att bygga hus och utveckla näringsverksamhet i glesbefolkade områden
  • Stärka kommunernas och medborgarnas inflytande i strandskyddsfrågor
  • Trygga allmänhetens tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för djur och växter

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Ett förbättrat strandskydd

Hela Sverige ska kunna utvecklas. Då behöver också inflytandet över byggande och företagande anpassas efter lokala behov och förutsättningar.

De senaste åren har Centerpartiet arbetat hårt och framgångsrikt med att ta fram en reform som förändrar strandskyddet i grunden. Detta eftersom vi är ett parti som alltid står upp för rättvisa villkor för människor och företag i hela landet och inte enbart de mer tätbefolkade regionerna.

Vi vill komma bort från orimliga regler

Vi vill komma bort från de fullständigt orimliga regler från 1975, som har gjort det omöjligt att bygga och bo vid små bäckar, sjöar och vattendrag. Det leder till att människor får mer makt över sin vardag och gör det enklare att kunna utveckla verksamheter och leva på våra gles- och landsbygder.

Stärkt rätt att bygga och värnad allemansrätt

Samtidigt som det blir lättare att bygga i stora delar av landet så vill vi att allmänhetens tillgång till stränder säkras. Fri passage ska råda närmast stranden där människor och djur ska kunna passera, något som alltid funnits med i lagstiftningen.

För oss är det en självklarhet att värna allemansrätten och goda förutsättningar för djur- och växtliv. Men även inom högexploaterade områden kan det finnas avgränsade områden som inte är särskilt bebyggda och som därmed inte ska omfattas av några skärpningar.

Vi tycker också att ett antal öar i skärgården, med många permanentboende, inte ska drabbas av nya regler gällande strandskyddet som minskar möjligheten att bygga.

Ett första steg på vägen

För Centerpartiet är visionen alltid en strandskyddslagstiftning som utgår från kommunens och medborgarnas makt att kunna avgöra lokalt vad som är skyddsvärd natur, och vad som ska kunna tas i anspråk för bebyggelse och utveckling.

Det är vår grundläggande uppfattning att sådana beslut bäst tas lokalt av de som berörs, utan inflytande och påverkan från centrala myndigheter och länsstyrelserna.

Ansvarig talesperson

Alireza Akhondi
Bostadspolitisk talesperson. Riksdagsledamot Stockholms län.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.