CYKLAR

Cykeln tar mindre plats än bilen och genererar inga utsläpp. Samtidigt är cykling bra för folkhälsan. Därför vill vi öka framkomligheten med cykel genom att bygga fler lokala och regionala cykelbanor och regelförenkla så att cykeln blir ännu mer populär, i de delar av Sverige där cykeln är ett alternativ till bilen eller kollektivtrafiken men även på landsbygden, för att skapa trygga färdvägar för cyklister.

Centerpartiet vill:

  • Göra det enklare för kommuner att bygga cykelvägar.
  • Göra det enklare att ta med cykeln på tåg och i kollektivtrafiken.
  • Möjliggöra för cyklister att cykla mot fordonstrafiken på enkelriktade gator.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

En cykelpolitik för både stad och landsbygd

Vi menar allvar med vår cykelpolitik. År 2021 satsades 325 miljoner kronor och lika mycket ska satsas år 2022. Det är viktigt eftersom dessa investeringar innefattar både en förstärkning av statens cykelinfrastruktur samt kommuners möjlighet till cykelinvesteringar genom stadsmiljöavtalen.

Cykelns framtid är ljus. En ökad klimatmedvetenhet och moderna elcyklar gör att fler ställer bilen och tar cykeln.

Vi driver en cykelpolitik både för stad och landsbygd. En viktig och återkommande fråga är vem som ska äga processen kring nybyggnation av cykelvägar. Kommunerna har i dag rådighet över anläggning av cykelvägar på kommunal mark.

Gör det enklare för kommunerna att bestämma

Däremot, om man vill bygga cykelvägar parallellt med statlig väg eller järnväg, så regleras detta av väglagen och därmed blir Trafikverket huvudman för projektet. Väglagen i dess nuvarande utformning innebär i praktiken att många viktiga investeringar i cykelvägar försvåras. Därför vill vi se en översyn av väglagen med fokus på att förenkla för kommuner att skaffa sig större rådighet över nybyggnation av cykelvägar.

Gör det lättare att ta med cykeln i kollektivtrafiken

Cykeln skulle kunna bli ännu mer använd som transportslag om det blev smidigare att ta med sig cykeln på buss och tåg. I dag finns det ofta hinder och begräsningar som gör att många ställer cykeln. Vi vill att regioner, kommuner och tågoperatörer tar ett gemensamt krafttag för att underlätta för resenärer att ta med cykeln på tåg och kollektivtrafik.

Låt cyklister cykla mot fordonstrafiken på enkelriktade gator

Cykling är ett bra sätt att ta sig fram i stadsmiljö. I många andra länder, som Tyskland, Danmark och Norge, har lagstiftare och myndigheter möjliggjort för cyklister att cykla mot biltrafiken på enkelriktade gator, där så bedöms möjligt. I Sverige har vi en lagstiftning som försvårar denna typ av föreskrifter från kommunerna. Vi vill att regelverket runt trafikföreskrifterna förtydligas så att cyklister kan cykla mot fordonstrafiken på enkelriktade gator.

Ansvarig talesperson

Ulrika Heie
Infrastrukturpolitisk talesperson. Riksdagsledamot från Skaraborg och vice gruppledare.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.